antimon trioksit kullanım alanları

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Antimon Trioksit Ve Kullanım Alanları

ANTİMON TRİOKSİT = ANTİMON OKSİT

CAS Numarası: 1309-64-4
EC Numarası: 215-175-0
MDL Numarası: MFCD00011214
Moleküler Formül: Sb2O3

Antimon trioksit, Sb2O3 formülüne sahip inorganik bileşiktir.
Antimon trioksit, antimonun en önemli ticari bileşiğidir.
Antimon trioksit doğada valentinit ve senarmontit mineralleri olarak bulunur.

Çoğu polimerik oksit gibi, Antimon trioksit de doğada çok nadir mineral stibioclaudetit olarak bulunur.
2012 yılında küresel Antimon trioksit üretimi, 2002’de 112.600 ton olan bir artışla 130.000 ton olmuştur.
Çin en büyük payı üretiyor ve onu ABD/Meksika, Avrupa, Japonya ve Güney Afrika ve diğer ülkeler (%2) izliyor.

2010 itibariyle, Antimon trioksit EU27’deki dört tesiste üretildi.
Antimon trioksit, ham Antimon trioksitin yeniden uçucu hale getirilmesi ve antimon metalinin oksidasyonu olmak üzere iki yolla üretilir.
Avrupa’da antimon metalinin oksidasyonu hakimdir.

İşlenmemiş malzemeden ham Antimon trioksit veya metalik antimon üretimi için çeşitli işlemlerdir.
İşlem seçimi, cevherin bileşimine ve diğer faktörlere bağlıdır.

Tipik adımlar, cevherin çıkarılmasını, ezilmesini ve öğütülmesini, ardından bazen köpüklü yüzdürmeyi ve metalin pirometalurjik işlemler (ergitme veya kavurma) kullanılarak veya birkaç durumda (örneğin cevher değerli metaller açısından zengin olduğunda) hidrometalurjik işlemlerle ayrılmasını içerir.
Bu adımlar AB’de değil, madencilik yerine daha yakın bir yerde gerçekleşmektedir.

Ham Antimon trioksitin yeniden uçucu hale getirilmesi:
Adım 1) Ham stibnit, yaklaşık 500 ila 1.000 °C’de çalışan fırınlar kullanılarak ham Antimon trioksite oksitlenir.

Reaksiyon aşağıdaki gibidir:
2 Sb2S3 + 9 O2 → 2 Sb2O3 + 6 SO2
Adım 2) Ham Antimon trioksit, süblimasyon yoluyla saflaştırılır.

Antimon trioksit bir amfoterik oksittir.
Antimon trioksit, trihidrat olarak izole edilebilen meta-antimonit NaSbO2’yi vermek üzere sulu sodyum hidroksit çözeltisi içinde çözülür.
Antimon trioksit ayrıca, su ile seyreltme üzerine hidrolize olan karşılık gelen tuzları vermek üzere konsantre mineral asitlerde çözünür.

Nitrik asit ile trioksit, antimon(V) okside oksitlenir.
Karbon ile ısıtıldığında oksit, antimon metaline indirgenir.
Potasyum bitartrat ile ısıtıldığında, kompleks bir tuz potasyum antimon tartarat, KSb(OH)2•C4H2O6 oluşur.

Yapı:
Antimon trioksitin yapısı numunenin sıcaklığına bağlıdır.
Dimeric Sb4O6, yüksek sıcaklık (1560 °C) gazıdır.

Sb4O6 molekülleri, ilgili fosfor(III) oksidi, fosfor trioksite benzer bisiklik kafeslerdir.
Kafes yapısı, kübik bir alışkanlıkta kristalleşen bir katı içinde tutulur.
Sb-O mesafesi 197,7 pm ve O-Sb-O açısı 95.6°’dir.

Bu form doğada mineral senarmontit olarak bulunur.
606 °C’nin üzerinde, daha kararlı form ortorombiktir ve Sb merkezleri arasında oksit köprüleri ile bağlanan -Sb-O-Sb-O- zincir çiftlerinden oluşur.
Bu form doğada mineral valentinit olarak bulunur.

Antimon trioksit inorganik bir bileşiktir.
Antimon trioksit, sulu çözeltilerde hidroliz ile çözünür.
Antimon trioksit beyazımsı toz ve kristal yapıdadır.

Antimon trioksit nitrik asitte çözünmez.
Antimon trioksit endüstriyel bir kimyasaldır ve ayrıca çevrede doğal olarak bulunur.
Antimon oksit veya Sb2O3 olarak da bilinen antimon trioksit, en yaygın olarak üretilen elemental antimon bileşiğidir.

Antimon trioksit, antimon triklorürün (SbCl3) su ile reaksiyona girmesiyle oluşur.
Antimon trioksit, bazı bromlu alev geciktiricilerle birlikte kullanılır ve çinko borat ile birlikte de kullanılabilir.
Toplu antimon trioksitin, enerji bandı boşluğunun yanı sıra yüksek elektrik direncine sahip olduğu rapor edilmiştir.

Antimon oksit veya Sb2O3 olarak da bilinen antimon trioksit, en yaygın olarak üretilen elemental antimon bileşiğidir.
En çok antimon trioksit üreten ülkeler Çin, Güney Afrika, Bolivya, Rusya, Tacikistan ve Kırgızistan’dır.
Antimon trioksit (Sb2O3) az çözünür, beyaz kristal bir tozdur.

Antimon trioksit, antimon içeren cevherlerin eritilmesi veya antimon triklorürün suyla reaksiyona sokulmasıyla üretilir.
Antimon yerkabuğunda bol miktarda bulunmaz.
Antimon trioksit ayrıca diantimon trioksit (DAT), antimon oksit veya üretimde antimon beyazı olarak da ifade edilebilir.

Yangın kazalarının sayısındaki artış ve dünya çapında sıkı yangın güvenliği düzenlemelerinin uygulanması, bu nedenle, tahmin döneminde antimon trioksit satışlarını artırmaya devam edecektir.
Bu tüketici ürünlerine yönelik artan harcamaların, inşaat ve inşaat ile elektrik ve elektronik endüstrilerinin hızla genişlemesiyle birleştiğinde, önümüzdeki yıllarda antimon trioksit pazarının büyümesine güçlü bir itici güç sağlaması bekleniyor.

Doğada mineral valentinit olarak bulunan beyaz kristal bir tozdur.
Antimon cevherinin kavrulması ve ardından Baryum sülfat ile karıştırılmasıyla üretilen sentetik antimon trioksit, antimon beyazı adı verilen bir sanatçı pigmenti olarak tanıtıldı.
Antimon trioksit inerttir, iyi örtme gücüne ve düşük yağ emilimine sahiptir.

Antimon trioksit, Hidrojen sülfür tarafından koyulaştırıldığından, antimon oksit genellikle, bu gaz için tercihli absorpsiyona sahip olan Çinko oksit ile karıştırılır (Gettens ve Stout 1966).
Bazı numuneler, antimon oksidin bilinen iki mineral formu olan senarmonit ve/veya valentinit içerebilir.

Oktahedral arsenik oksit de bir safsızlık olarak mevcut olabilir.
Antimon trioksitin yapısı numunenin sıcaklığına bağlıdır.
Yüksek sıcaklıkta (1560°C), dimerik Sb4O6 not edilir.

Sb4O6 molekülleri, ilgili fosfor (III) ve fosfor trioksit oksitlerine benzer bisiklik kafesler olarak görünür.
Kafes yapısı, kübik bir alışkanlık içinde kristalize katı içinde korunur.
Sb-O arasındaki mesafe, 95.6° O-Sb-O açısı ile 197.7 pm’dir.

606 °C’nin altında, daha kararlı tip, Stibium merkezleri arasında oksit köprüleriyle bağlanan Sb-O zincir çiftlerini içeren ortorombiktir.
Antimon trioksitin dipol momenti sıfırdır.
Antimon trioksit doğada Valentinite ve Senarmontite mineralleri olarak bulunur.

Birçok ticari üretici, stibnit cevherleri (Antimon Trisülfid) kullanarak veya kurşun eritmenin bir yan ürünü olarak Antimon Trioksit üretir.
Antimon Trioksit, Stibnite’den türetilen Antimon Triklorür kullanılarak da üretilebilir.
Ticari amaçlar için uygun olmasa da, bu inorganik bileşik elementer Antimonun havada yakılmasıyla da üretilebilir.

Antimon trioksit, antimonun ana bileşiklerinden biridir.
Antimon trioksit, esas olarak, ya antimonun oksidasyonu ile ya da ham antimon trioksitin yeniden uçucu hale getirilmesi işlemi ile iki yolla üretilir.
Üretim yöntemi esas olarak cevherlerin bileşimine bağlıdır.

Antimon trioksit, hem asit hem de baz olarak reaksiyona girme yeteneğine sahiptir ve Antimon trioksiti çeşitli son kullanıcı uygulamalarında uygun hale getirir.
Antimon trioksit, karşılık gelen tuzları vermek için mineral asitlerle reaksiyona girer.
Antimon trioksitin alev geciktirici uygulamasının, antimon trioksit pazarına hakim olması bekleniyor.

Çin, Rusya, Güney Afrika ve Kırgızistan gibi ülkeler, antimon trioksit için başlıca üreticilerdir.
Antimon trioksitin başlıca tüketicileri, özellikle Avrupa ve ABD gelişmiş bölgelerdir.
Dünya genelinde alev geciktirici pazarındaki büyüme ile birlikte antimon trioksit pazarı da önümüzdeki birkaç yıl içinde olumlu bir eğilim bekliyor.

Antimon trioksit talebi, Antimon trioksitin alev geciktirici uygulamasına dayandığından, alev geciktirici pazarındaki büyüme, antimon trioksit ihtiyacını artıracaktır.
Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde elektronik endüstrisindeki artışın, antimon trioksit için en büyük son kullanıcı endüstrisi olması bekleniyor.

Asya Pasifik ve Row’daki gelişmekte olan ülkelerin, önümüzdeki altı yıl içinde antimon trioksit için en hızlı büyüyen pazar olması bekleniyor.
Ayrıca, bu ülkelerin hızlı ekonomik gelişimi ve bu ülkelerin vatandaşlarının artan harcanabilir geliri nedeniyle, elektronik sarf malzemeleri ve ev tipi elektronik ürünlerdeki uygulamalar için bu ülkelerdeki toplam müşteri tabanının daha da büyümesine yol açmıştır.

Gelişmiş bölgelerde özellikle kişisel bilgisayarlar, LCD monitörler ve diğer elektronik ekipmanlarda elektronik sektörünün artması, antimon trioksit pazarının daha da gelişmesine yardımcı olacaktır.
Antimon Triokside, Reaktif inorganik bir bileşiktir ve ticari bir antimon bileşiği olarak çok önemlidir.

Antimon trioksit, camlar, seramikler ve emayeler için opaklaştırıcı bir maddedir.
Reaktif derecesi, bu kimyasalın piyasada bulunan en yüksek kalite olduğunu ve American Chemical Society’nin bu malzeme için resmi olarak herhangi bir spesifikasyon belirlemediğini belirtir.

Antimon trioksitin izod etkisi ve yarı saydamlığı, antimon trioksitin partikül boyutu ve renk kuvveti nedeniyle azalan iki temel özelliğidir.
Yarı saydamlıkta azalma, Antimon Trioksit pigmentasyonunu dengelemek için gereken yüksek yükleme nedeniyle erişilebilir renk seçimini kısıtlar.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466194

Top