dmrsüren antimon

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

ANTİMON OKSİT KULLANIM ALANLARI

ANTİMON TRİOKSİT = ANTİMON OKSİT

CAS Numarası: 1309-64-4
EC Numarası: 215-175-0
MDL Numarası: MFCD00011214
Moleküler Formül: Sb2O3

Antimon trioksit, Sb2O3 formülüne sahip inorganik bileşiktir.
Antimon trioksit, antimonun en önemli ticari bileşiğidir.
Antimon trioksit doğada valentinit ve senarmontit mineralleri olarak bulunur.

Çoğu polimerik oksit gibi, Antimon trioksit de doğada çok nadir mineral stibioclaudetit olarak bulunur.
2012 yılında küresel Antimon trioksit üretimi, 2002’de 112.600 ton olan bir artışla 130.000 ton olmuştur.
Çin en büyük payı üretiyor ve onu ABD/Meksika, Avrupa, Japonya ve Güney Afrika ve diğer ülkeler (%2) izliyor.

2010 itibariyle, Antimon trioksit EU27’deki dört tesiste üretildi.
Antimon trioksit, ham Antimon trioksitin yeniden uçucu hale getirilmesi ve antimon metalinin oksidasyonu olmak üzere iki yolla üretilir.
Avrupa’da antimon metalinin oksidasyonu hakimdir.

İşlenmemiş malzemeden ham Antimon trioksit veya metalik antimon üretimi için çeşitli işlemlerdir.
İşlem seçimi, cevherin bileşimine ve diğer faktörlere bağlıdır.

Tipik adımlar, cevherin çıkarılmasını, ezilmesini ve öğütülmesini, ardından bazen köpüklü yüzdürmeyi ve metalin pirometalurjik işlemler (ergitme veya kavurma) kullanılarak veya birkaç durumda (örneğin cevher değerli metaller açısından zengin olduğunda) hidrometalurjik işlemlerle ayrılmasını içerir.
Bu adımlar AB’de değil, madencilik yerine daha yakın bir yerde gerçekleşmektedir.

Ham Antimon trioksitin yeniden uçucu hale getirilmesi:
Adım 1) Ham stibnit, yaklaşık 500 ila 1.000 °C’de çalışan fırınlar kullanılarak ham Antimon trioksite oksitlenir.

Reaksiyon aşağıdaki gibidir:
2 Sb2S3 + 9 O2 → 2 Sb2O3 + 6 SO2
Adım 2) Ham Antimon trioksit, süblimasyon yoluyla saflaştırılır.

Antimon trioksit bir amfoterik oksittir.
Antimon trioksit, trihidrat olarak izole edilebilen meta-antimonit NaSbO2’yi vermek üzere sulu sodyum hidroksit çözeltisi içinde çözülür.
Antimon trioksit ayrıca, su ile seyreltme üzerine hidrolize olan karşılık gelen tuzları vermek üzere konsantre mineral asitlerde çözünür.

Nitrik asit ile trioksit, antimon(V) okside oksitlenir.
Karbon ile ısıtıldığında oksit, antimon metaline indirgenir.
Potasyum bitartrat ile ısıtıldığında, kompleks bir tuz potasyum antimon tartarat, KSb(OH)2•C4H2O6 oluşur.

Yapı:
Antimon trioksitin yapısı numunenin sıcaklığına bağlıdır.
Dimeric Sb4O6, yüksek sıcaklık (1560 °C) gazıdır.

Sb4O6 molekülleri, ilgili fosfor(III) oksidi, fosfor trioksite benzer bisiklik kafeslerdir.
Kafes yapısı, kübik bir alışkanlıkta kristalleşen bir katı içinde tutulur.
Sb-O mesafesi 197,7 pm ve O-Sb-O açısı 95.6°’dir.

Bu form doğada mineral senarmontit olarak bulunur.
606 °C’nin üzerinde, daha kararlı form ortorombiktir ve Sb merkezleri arasında oksit köprüleri ile bağlanan -Sb-O-Sb-O- zincir çiftlerinden oluşur.
Bu form doğada mineral valentinit olarak bulunur.

Antimon trioksit inorganik bir bileşiktir.
Antimon trioksit, sulu çözeltilerde hidroliz ile çözünür.
Antimon trioksit beyazımsı toz ve kristal yapıdadır.

Antimon trioksit nitrik asitte çözünmez.
Antimon trioksit endüstriyel bir kimyasaldır ve ayrıca çevrede doğal olarak bulunur.
Antimon oksit veya Sb2O3 olarak da bilinen antimon trioksit, en yaygın olarak üretilen elemental antimon bileşiğidir.

Antimon trioksit, antimon triklorürün (SbCl3) su ile reaksiyona girmesiyle oluşur.
Antimon trioksit, bazı bromlu alev geciktiricilerle birlikte kullanılır ve çinko borat ile birlikte de kullanılabilir.
Toplu antimon trioksitin, enerji bandı boşluğunun yanı sıra yüksek elektrik direncine sahip olduğu rapor edilmiştir.

Antimon oksit veya Sb2O3 olarak da bilinen antimon trioksit, en yaygın olarak üretilen elemental antimon bileşiğidir.
En çok antimon trioksit üreten ülkeler Çin, Güney Afrika, Bolivya, Rusya, Tacikistan ve Kırgızistan’dır.
Antimon trioksit (Sb2O3) az çözünür, beyaz kristal bir tozdur.

Antimon trioksit, antimon içeren cevherlerin eritilmesi veya antimon triklorürün suyla reaksiyona sokulmasıyla üretilir.
Antimon yerkabuğunda bol miktarda bulunmaz.
Antimon trioksit ayrıca diantimon trioksit (DAT), antimon oksit veya üretimde antimon beyazı olarak da ifade edilebilir.

Yangın kazalarının sayısındaki artış ve dünya çapında sıkı yangın güvenliği düzenlemelerinin uygulanması, bu nedenle, tahmin döneminde antimon trioksit satışlarını artırmaya devam edecektir.
Bu tüketici ürünlerine yönelik artan harcamaların, inşaat ve inşaat ile elektrik ve elektronik endüstrilerinin hızla genişlemesiyle birleştiğinde, önümüzdeki yıllarda antimon trioksit pazarının büyümesine güçlü bir itici güç sağlaması bekleniyor.

Doğada mineral valentinit olarak bulunan beyaz kristal bir tozdur.
Antimon cevherinin kavrulması ve ardından Baryum sülfat ile karıştırılmasıyla üretilen sentetik antimon trioksit, antimon beyazı adı verilen bir sanatçı pigmenti olarak tanıtıldı.
Antimon trioksit inerttir, iyi örtme gücüne ve düşük yağ emilimine sahiptir.

Antimon trioksit, Hidrojen sülfür tarafından koyulaştırıldığından, antimon oksit genellikle, bu gaz için tercihli absorpsiyona sahip olan Çinko oksit ile karıştırılır (Gettens ve Stout 1966).
Bazı numuneler, antimon oksidin bilinen iki mineral formu olan senarmonit ve/veya valentinit içerebilir.

Oktahedral arsenik oksit de bir safsızlık olarak mevcut olabilir.
Antimon trioksitin yapısı numunenin sıcaklığına bağlıdır.
Yüksek sıcaklıkta (1560°C), dimerik Sb4O6 not edilir.

Sb4O6 molekülleri, ilgili fosfor (III) ve fosfor trioksit oksitlerine benzer bisiklik kafesler olarak görünür.
Kafes yapısı, kübik bir alışkanlık içinde kristalize katı içinde korunur.
Sb-O arasındaki mesafe, 95.6° O-Sb-O açısı ile 197.7 pm’dir.

606 °C’nin altında, daha kararlı tip, Stibium merkezleri arasında oksit köprüleriyle bağlanan Sb-O zincir çiftlerini içeren ortorombiktir.
Antimon trioksitin dipol momenti sıfırdır.
Antimon trioksit doğada Valentinite ve Senarmontite mineralleri olarak bulunur.

Birçok ticari üretici, stibnit cevherleri (Antimon Trisülfid) kullanarak veya kurşun eritmenin bir yan ürünü olarak Antimon Trioksit üretir.
Antimon Trioksit, Stibnite’den türetilen Antimon Triklorür kullanılarak da üretilebilir.
Ticari amaçlar için uygun olmasa da, bu inorganik bileşik elementer Antimonun havada yakılmasıyla da üretilebilir.

Antimon trioksit, antimonun ana bileşiklerinden biridir.
Antimon trioksit, esas olarak, ya antimonun oksidasyonu ile ya da ham antimon trioksitin yeniden uçucu hale getirilmesi işlemi ile iki yolla üretilir.
Üretim yöntemi esas olarak cevherlerin bileşimine bağlıdır.

Antimon trioksit, hem asit hem de baz olarak reaksiyona girme yeteneğine sahiptir ve Antimon trioksiti çeşitli son kullanıcı uygulamalarında uygun hale getirir.
Antimon trioksit, karşılık gelen tuzları vermek için mineral asitlerle reaksiyona girer.
Antimon trioksitin alev geciktirici uygulamasının, antimon trioksit pazarına hakim olması bekleniyor.

Çin, Rusya, Güney Afrika ve Kırgızistan gibi ülkeler, antimon trioksit için başlıca üreticilerdir.
Antimon trioksitin başlıca tüketicileri, özellikle Avrupa ve ABD gelişmiş bölgelerdir.
Dünya genelinde alev geciktirici pazarındaki büyüme ile birlikte antimon trioksit pazarı da önümüzdeki birkaç yıl içinde olumlu bir eğilim bekliyor.

Antimon trioksit talebi, Antimon trioksitin alev geciktirici uygulamasına dayandığından, alev geciktirici pazarındaki büyüme, antimon trioksit ihtiyacını artıracaktır.
Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde elektronik endüstrisindeki artışın, antimon trioksit için en büyük son kullanıcı endüstrisi olması bekleniyor.

Asya Pasifik ve Row’daki gelişmekte olan ülkelerin, önümüzdeki altı yıl içinde antimon trioksit için en hızlı büyüyen pazar olması bekleniyor.
Ayrıca, bu ülkelerin hızlı ekonomik gelişimi ve bu ülkelerin vatandaşlarının artan harcanabilir geliri nedeniyle, elektronik sarf malzemeleri ve ev tipi elektronik ürünlerdeki uygulamalar için bu ülkelerdeki toplam müşteri tabanının daha da büyümesine yol açmıştır.

Gelişmiş bölgelerde özellikle kişisel bilgisayarlar, LCD monitörler ve diğer elektronik ekipmanlarda elektronik sektörünün artması, antimon trioksit pazarının daha da gelişmesine yardımcı olacaktır.
Antimon Triokside, Reaktif inorganik bir bileşiktir ve ticari bir antimon bileşiği olarak çok önemlidir.

Antimon trioksit, camlar, seramikler ve emayeler için opaklaştırıcı bir maddedir.
Reaktif derecesi, bu kimyasalın piyasada bulunan en yüksek kalite olduğunu ve American Chemical Society’nin bu malzeme için resmi olarak herhangi bir spesifikasyon belirlemediğini belirtir.

Antimon trioksitin izod etkisi ve yarı saydamlığı, antimon trioksitin partikül boyutu ve renk kuvveti nedeniyle azalan iki temel özelliğidir.
Yarı saydamlıkta azalma, Antimon Trioksit pigmentasyonunu dengelemek için gereken yüksek yükleme nedeniyle erişilebilir renk seçimini kısıtlar.

Yaklaşık 20.000 metrik ton antimon trioksit [1309-64-4] (yaygın olarak antimon oksit olarak anılır), Sb2O3, 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde plastiklere alev geciktirici kazandırmak için kullanıldı.
Antimon trioksit doğada bulunsa da, Antimon trioksit kullanılamayacak kadar saf değildir.

Alev geciktirici sınıflardaki antimon oksitler, 600-800°C’de havada oksidasyon yoluyla ya antimon metalinden ya da sülfür cevherinden üretilir.
Parçacık boyutu ve kimyasal reaktivite, işleme koşulları tarafından belirlenir ve birkaç farklı derecenin üretilmesini sağlar.
Antimon trioksit ağırlıkça %99,0–99,9 Sb2O3 arasındadır.

Geri kalan kısım ağırlıkça %0.4-0.01 arsenikten oluşur; 0.4-0.01, kurşun; 0.1–0.0001, demir; 0,005–0,0001, nikel; ve 0.01–0.0001,sülfatlardır.
Antimon trioksit suda çözünmez ve 110°C’de kurutmada kayıp ağırlıkça %0.1’dir.
Antik çağlardan beri beyaz pigment olarak antimon trioksit kullanılmıştır.

Plastiklerdeki Antimon trioksitten kaynaklanan pigmentasyon, belirli bir parçacık boyutuna sahip bir Sb2O3 derecesinin akıllıca seçilmesiyle kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
En küçük partikül boyutuna ve en dar partikül boyutu aralığına sahip ürün, en beyaz rengi ve en yüksek opaklığı verir.

Üretim sırasında partikül boyutu, antimon buharlarının fırından çıkarken çökelme hızı ve sıcaklığı ayarlanarak kontrol edilir.
Sıcaklık ne kadar düşükse ve çökelme hızı o kadar yavaşsa, parçacıklar o kadar büyük olur.
Partikül boyutu pigmentasyonu etkilese de, Antimon trioksit alev geciktirici verimi etkilemiyor gibi görünmektedir.

Antimon trioksit, Sb2O3 formülüne sahip kimyasal bileşiktir.
Antimon trioksit, antimonun en önemli ticari bileşiğidir.
Antimon trioksit doğada valentinit ve senarmontit mineralleri olarak bulunur.

Antimon, kimyasal sembolü Sb ve atom numarası 51 olan metalik bir elementtir.
Yerkabuğunda az miktarda antimon bulunur.
Metaloid oksitler olarak bilinen inorganik bileşikler sınıfına aittir.
Bunlar, oksijene bağlı en ağır atomun bir metaloid olduğu, -2 oksidasyon durumunda bir oksijen atomu içeren inorganik bileşiklerdir.

ANTİMON TRİOKSİT KULLANIMLARI ve UYGULAMALARI:
-Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da yıllık Antimon trioksit tüketimi sırasıyla yaklaşık 10.000 ve 25.000 tondur.
Ana uygulama, halojenli malzemelerle birlikte alev geciktirici sinerjisttir.
-Halojenürler ve antimuan kombinasyonu, polimerler için alev geciktirici etkinin anahtarıdır ve daha az yanıcı kömür oluşumuna yardımcı olur.
Bu tür alev geciktiriciler elektrikli cihazlarda, tekstillerde, deride ve kaplamalarda bulunur.

-Antimon trioksit, camlar, seramikler ve emayeler için opaklaştırıcı bir maddedir.
-Bazı özel pigmentler antimon içerir.
-Antimon trioksit, polietilen tereftalat (PET plastik) üretiminde ve kauçuğun vulkanizasyonunda yararlı bir katalizördür.
-Kimyasal katalizörler, seramikler, cam ve polimerler de kullanılır.

-Antimon trioksit, polietilen tereftalat (PET plastik) üretiminde ve kauçuğun vulkanizasyonunda kimyasal katalizör olarak da kullanılabilir.
-Antimon ve halojenli alev geciktiriciler arasındaki sinerji, alev geciktirici termoplastiklerde iyi bir şekilde kullanılır.
– Antimon trioksitin %80’den fazlası, çeşitli plastikler, kauçuklar ve lifler için alev geciktirici bir katkı maddesi olarak kullanılır, denge esas olarak polyester polimerizasyon katalizörleri, değişken dirençler, optik lenslerin renk giderici ve inceltilmesi ve pigmentler olarak kullanılır.

-Plastikler için küçük miktarlarda antimon trioksitin halojenli bileşik ile birlikte kullanılması, plastiğin orijinal özelliklerini bozmadan alev geciktirici etkinlik elde etmek için yaygın ve etkili bir yöntemdir.
-Antimon trioksit, plastik endüstrisinin membranlarında, elektrikli cihazların muhafazalarında ve PVC, PP, PE, PS, ABS, PU, vb. Gibi elektrikli ev aletlerinde yangın geciktirici olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

-Antimon trioksit, kauçuk, seramik, emaye, kumaş ve elyaf ürünleri için dolgu, örtücü ve geciktirici olarak kullanılır.
-Antimon trioksit, yağlı boya ve kaplama malzemeleri endüstrisinde pigment ve geciktirici olarak kullanılır.
-Antimon trioksit, sentetik reçine ve kağıtlarda geciktirici olarak kullanılır.

-Antimon trioksit (ATO), etkinliklerini arttırmak için halojenli alev geciktiricilerle ortak sinerjist olarak yaygın olarak kullanılır.
-Antimon trioksit, döşemeli mobilya, tekstil, halı, plastik ve çocuk ürünleri dahil olmak üzere tüketici ürünlerinde daha etkili olmalarını sağlamak için bazı alev geciktiricilere eklenen bir kimyasaldır.

-Antimon trioksit PET üretiminde katalizör olarak kullanılabilir.
Antimon trioksit bazı camlarda açıklayıcı yardımcı olurken, yarı iletkenlerde Antimon trioksit katkı maddesidir.
Antimon trioksit kompleks inorganik renkli rutil pigmentlerin imalatında bileşen olarak tercih edilmeye uygundur.

-Antimon trioksit en önemli ticari bileşiklerden biridir.
Antimon trioksitin ham hali tekrar uçucu hale gelebilir.
Bazı durumlarda, Antimon trioksit zengin madencilik özellikleri içerir.
Antimon trioksit, pencerelerde köpürmeyi önler.

-Antimon trioksit alev geciktirici olduğu için birçok sektör Antimon trioksit kullanmayı tercih edebilir.
-Antimon trioksit ayrıca bazı polietilen tereftalat (PET) plastiklerinin imalatında da kullanılır; bu, bazı plastik su şişelerinin yanı sıra fırına dayanıklı veya mikrodalgaya uygun plastik tepsiler yapmak için kullanılır.

-Antimon trioksitin kullanılabileceği bazı alanlar şunlardır:
*Boya sektörü
*Plastik sektörü
*Yapıştırıcılarda
*Bardak,
*Ampul
*Kablo endüstrisi
*Seramik ve emayede
*Otomotiv
*Tekstil sektöründe

-Kanada’da, antimon trioksit, alev geciktirici özellikler sağlamak için öncelikle diğer bileşiklerle birlikte kullanılır.
Antimon trioksit hem Kanada’da üretilir hem de Kanada’ya ithal edilir.
-Yatak örtüsü, mobilya ve halı gibi ev eşyalarında kullanılan alev geciktiriciler antimon trioksit içerebilir.

-Antimon trioksit, polietilen tereftalat (PET) olarak bilinen plastik bir malzemenin imalatında da kullanılır.
-Antimon trioksit opaklaştırıcıdır.
Renklere kalay eklendiğinde antimon trioksit daha da canlı görünür.

-Antimon(III) Oksit veya Antimon Trioksit, cam, optik ve seramik uygulamaları için uygun, yüksek oranda çözünmeyen, termal olarak kararlı bir Antimon kaynağıdır.
-Antimon trioksit alev geciktirici olarak kullanıldığında, antimon trioksit genellikle halojenli bileşiklerle birlikte kullanılır.
Antimon trioksit, halojenli alev geciktiricinin aktivitesini arttırmak için bir sinerjist olarak kullanılır.

-Antimon trioksit, halojen sinerjist yangın geciktirici ve duman bastırıcı görevi görür.
Antimon trioksit, alev geciktirici olarak doğrudan reaksiyona girmez, ancak alev yayılmasının gaz fazı zincir reaksiyonunu geciktirmek için halojenli radikali kademeli olarak serbest bırakarak halojenli alev geciktiricinin aktivitesini arttırmak için sinerjist olarak kullanılır.

-Antimon trioksit tekstilde olduğu kadar yapıştırıcılarda da kullanılmaktadır.
-Tipik antimon trioksit uygulamaları arasında plastik, kauçuk, boya, kağıt, tekstil ve elektronikte kullanım için alev geciktirici sinerjist; polietilen tereftalat polimerizasyon katalizörü; cam için berraklaştırıcı bir madde; porselen ve emaye için bir opaklaştırıcı; ve boya için beyaz bir pigmenttir.

– Diğer antimon trioksit uygulamaları arasında cam için berraklaştırıcı bir madde, porselen ve emaye için bir opaklaştırıcı ve beyaz bir pigment bulunur.
-Tipik olarak Antimon trioksit, plastiklerde, boyalarda, yapıştırıcılarda, sızdırmazlık maddelerinde, tekstillerde, kauçukta ve elektronikte alev geciktirici bir sinerjist olarak kullanılır.
-Antimon Trioksit, camın rengini gidermek ve gazını gidermek için camda bir arıtma maddesi olarak da kullanılır.

-Antimon trioksit, çoğunlukla çeşitli plastikler, elyaflar, kauçuklar vb. için alev geciktirici katkı maddesi olarak kullanılan inorganik bir kimyasal bileşiktir.
-Antimon trioksit doğada valentinit ve senarmontit mineralleri şeklinde bulunur ve antimonun en önemli ticari bileşiklerinden biri haline gelmiştir.

-İdeal bir alev geciktirici katkı maddesi olarak antimon trioksitin artan popülaritesi, antimon trioksit pazarının büyümesine ivme kazandıran önemli bir faktördür.
-Antimon trioksit, plastik ve polimerler, cam ve seramik, tekstil ve elektronik gibi endüstrilerde alev geciktirici bir sinerjist olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

-Benzer şekilde, antimon trioksit, cam emayeler ve camlar için opaklaştırıcı bir madde olarak kullanılır.
-Antimon trioksit ayrıca polietilen tereftalat (PET plastik) üretiminde ve kauçuğun vulkanizasyonunda yararlı bir katalizör olarak uygulamasını bulur.

-Antimon trioksitin alev geciktirici katkı maddesi, yatıştırıcı ajan ve çeşitli endüstrilerde bir katalizör olarak artan şekilde benimsenmesi, küresel antimon trioksit pazarında büyümeyi yönlendiren önemli bir faktördür.
-Benzer şekilde, cam seramikler ve emayeler için opaklaştırıcı bir ajan olarak antimon trioksitin artan kullanımı, değerlendirme döneminde antimon trioksit talebini artıracaktır.

-Yıllar içinde, antimon trioksit plastiklerde, polimerlerde, cam ve seramiklerde, tekstillerde, kaplamalarda vb. en yaygın kullanılan alev geciktirici katkı maddelerinden biri haline geldi.
Antimon trioksit, etkinliklerini arttırmak için halojenli alev geciktiricilerle birlikte sinerjist olarak kullanılır.

-Antimon trioksit, teller, kablolar, mobilya, plastik, seramik, cam, çocuk ürünleri vb. gibi tüketici ürünlerinde daha etkili olmaları için bazı alev geciktiricilere giderek daha fazla eklenmektedir.

-Antimon trioksit pazarının büyümesini teşvik eden bir diğer faktör, polietilen tereftalat (PET plastikler) ve kauçuğa yönelik artan taleptir.
Antimon trioksit, PET plastiklerin üretiminde ve kauçuğun vulkanizasyonunda ideal bir katalizör haline geldi.

-Polyester için polimerizasyon katalizörü:
Antimon trioksit, polyester için bir polimerizasyon katalizörü olarak kullanılır ve Antimon trioksitin düşük maliyetle yüksek kaliteli polyester üretmesini mümkün kılar.

-Antimon trioksit en yaygın olarak alev geciktirici yardımcı olarak kullanılır.
Ayrıca, Antimon trioksit, polyester reçine üretimi için bir katalizör olarak da değerlidir ve Antimon trioksit, üretim alanında vazgeçilmez bir malzeme haline gelmiştir.

-Alev geciktirici yardımcı:
Alev geciktirici plastikler için, antimon trioksitin halojen bazlı alev geciktirici bir yardımcı madde ile birleştirilmesi, Antimon trioksitin verimliliğini artıran sinerjik bir etki yaratır.
Ayrıca, Antimon trioksit, gerekli alev geciktirici katkı maddesinin toplam miktarını azaltmak mümkündür ve plastik malzemenin fonksiyonel özelliklerini bozmadan alev geciktiriciliği elde edilebilir.

-Diğer uygulamalar:
Varistör malzemesi (kompleks oksit), optik lensler için inceltici madde, pigmenttir.
-Antimon trioksit (ATO) alev geciktirici görevi görür.

-Uygulamalar: PP (polipropilen), PE (polietilen), TPO (termoplastik olefin), EPDM (etilen propilen dien monomer), PVC (polivinilklorür), HIPS (yüksek etkili polistiren), ABS (akrilonitril bütadien stiren), PC (polikarbonatlar) içerir ) / ABS (akrilonitril bütadien stiren), PPO (polifenilen oksit) / HIPS (yüksek etkili polistiren), PA (poliamid), PE (polyester), fenolik reçine, HTPA (yüksek sıcaklık poliamidleri), PC (polikarbonatlar), tekstil sırt- kaplama, kauçuk, silikon ve PE (polietilen)/EVA (etilen-vinil asetat).
Sb2O3, kauçuk, plastik, tel ve kablo ve diğer kompozitlerde yangın geciktirici olarak kullanılır.

-Antimon trioksit, örneğin bromlu alev geciktirici gibi bir halojen kaynağı ile birlikte kullanılmalıdır.
-Antimon trioksit, mumlarda, emayelerde ve camlarda beyaz pigment ve opaklaştırıcı olarak kullanılır.
-Antimon trioksit ayrıca aleve dayanıklı tekstil, kağıt ve plastiklerde kullanılır.

-Antimon trioksit çoğunlukla plastik, kauçuk, tekstil, yapıştırıcılar ve daha birçok nesnede alev geciktirici sinerji olarak kullanılır.
-Bu uygulamaların yanı sıra Antimon trioksit cam ve boya üreticileri tarafından da kullanılmaktadır.
-Antimon trioksit, Bu inorganik bileşiğin bir takım endüstriyel kullanımları vardır.

-Antimon trioksit, diğer antimon bileşikleri için pigment olarak kullanılır.
-Antimon trioksit, yangın geciktirici boyalarda bileşen olarak kullanılır.
Boya üreticileri, beyaz pigment olarak Antimon trioksit kullanır.

-Antimon trioksit de diğer maddelerle birlikte sarı pigment üretir.
-Antimon trioksit, plastik, kağıt, tekstil ve kauçukların yangın geciktirici bileşiminde kullanılır.
-Antimon trioksit ayrıca kimya endüstrisinde bir katalizör olarak kullanılmaktadır.

-Cam ve seramik üreticileri, geliştirici olarak Antimon trioksit kullanır.
Cam üreticileri, kabarcıkları gidermek (gaz giderici) ve inceltme maddesi olarak Antimon trioksit kullanır.
-Antimon trioksit porselen ve emaye ürünlerde opaklaştırıcı olarak kullanılır.

-Antimon trioksit, dağılmış alevlerin gaz fazı zincir reaksiyonunu yavaşlatmak için halojenli radikalleri sırayla serbest bırakarak halojenli alev geciktiricilerin işleyişini iyileştirmek için kullanılır.
-Antimon trioksitin başlıca uygulamaları arasında alev geciktiriciler, PET üretiminde polimerizasyon katalizörü, otomobillerin fren balatalarında katkı maddesi olarak ve belirli bir dereceye kadar titanyum dioksit pigmentlerinde belirli dereceler için bir kaplama olarak bulunur.

-Antimon trioksit, sınırlı kendi kendine alev geciktirici özelliklere sahiptir.
Bununla birlikte, antimon trioksit, halojenli bileşikler veya halojen içeren polimerler için etkili bir sinerjist görevi görür.
Antimon trioksit için diğer önemli uygulama, plastik ve kauçukta alev geciktiricidir.
Bu alev geciktirici plastikler esas olarak elektronik uygulamalarda kullanılır.

-Antimon trioksitin plastiklerle işlenmesi herhangi bir özel işlem gerektirmediğinden, elektronik şirketlerinin çoğu elektronik nihai ürünler için bu tür işlenmiş plastikleri tercih etmektedir.
Elektronik sektörünün özellikle kişisel bilgisayarlar, LCD monitörler, yazıcılar veya ev tipi televizyonlarda büyümesi, antimon trioksit pazarı için büyük bir destek görevi görecektir.
Ayrıca, kablo ve yalıtım pazarı, antimon trioksit pazarının daha da büyümesine yardımcı olacaktır.

-Alev geciktirici kauçuk, yangına maruz kalma olasılığının yüksek olduğu kömür madenlerinde kullanılır.
– Antimon trioksit, koruyucu giysiler, paspaslar ve perdelerde kullanılan alev geciktirici tekstillerde de kullanılır.
-Diğer uygulamalar arasında cam için opaklaştırıcı ajan ve karmaşık organik pigmentlerin imalatı yer alır.

-Ancak, bu uygulamalarda daha iyi ürünlerin mevcudiyeti nedeniyle, bu sektörler için antimon trioksit kapsamını sınırlar.
-Antimon trioksit ayrıca polietilen tereftalat (PET) üretiminde katalizör olarak kullanılır.
-Antimon trioksit, halojen bileşiklerle birlikte kullanılan alev geciktirici sinerjist olarak kullanıma uygundur.

-Plastik, kauçuk, boya, kağıt, tekstil ve elektronik dahil olmak üzere birçok malzeme Antimon trioksitin alev geciktirici özelliklerini kullanır.
-Antimon trioksit, polipropilen (PP), polietilen (PE), etilen propilen dien M sınıfı kauçuk (EPDM), polivinil klorür (PVC), yüksek etkili polistiren (HIPS), akrilonitril bütadien stiren (ABS), poliüretanlarda kullanıma uygundur.

-Antimon Trioksit, tekstiller, polimerler ve kaplamalar için alev geciktirici olarak kullanılır.
-Antimon Trioksit ayrıca cam, seramik ve çeşitli emayeleri opaklaştırmak için de kullanılabilir.
-Antimon Trioksit ayrıca polietilen tereftalat oluşumu için bir katalizör olarak kullanılır.

-Antimon Trioksit için ana uygulama Alev Geciktirici olarak kullanılmasıdır.
-Ayrıca, Antimon Trioksit camlar, seramikler ve emayeler için opaklaştırıcı bir ajan olarak kullanılabilir ve Antimon trioksit özel pigmentlerde bulunabilir.

-Antimon trioksit, polietilen tereftalat oluşumunda katalizör olarak da kullanılabilir.
-Titanyum dioksit üretiminde antimon trioksit topaklanmayı önleyen bir flokülant görevi görür.
-Yarı saydam plastikler, nispeten büyük parçacıklara sahip düşük tonlu kaliteler kullanılarak yapılabilir.

ANTİMON TRİOKSİTİN ALTERNATİF EBEVEYNLERİ:
*İnorganik antimon tuzları
*Metaloid tuzları
*İnorganik oksitler

ANTİMON TRİOKSİT İKAME EDİCİLERİ:
*Metaloid oksit
*İnorganik antimon tuzu
*İnorganik oksit
*İnorganik tuz
*İnorganik metaloid tuzu

ANTİMON TRİOKSİT BİLEŞİK TİPİ:
*Antimon Bileşik
*Gıda Toksini
*Ev Toksini
*İnorganik Bileşik
*Metaloid
*Kirletici
*Sentetik Bileşik

ANTİMON METALİNİN OKSİDASYONU:
Antimon metali, fırınlarda Antimon Trioksite oksitlenir.
Reaksiyon ekzotermiktir.
Antimon Trioksit süblimasyon yoluyla oluşturulur ve torba filtrelerde geri kazanılır.

Oluşan parçacıkların boyutu, fırın ve gaz akışındaki proses koşulları tarafından kontrol edilir.
Reaksiyon şematik olarak şu şekilde açıklanabilir:
4 Sb + 3 O2 → 2 Sb2O3

ANTİMON TRİOKSİTİN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
Görünüm Formu: toz
Koku: Veri yok
Koku Eşiği: Veri yok
pH: Veri yok
Erime noktası/donma noktası:
Erime noktası/aralığı: 655 °C – yanıyor.
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı: 1.550 °C – yanıyor.
Parlama noktası: Uygulanamaz
Buharlaşma hızı: Veri yok

Alevlenirlik (katı, gaz): Veri yok
Üst/alt yanıcılık veya patlama limitleri: Veri yok
Buhar basıncı: Veri yok
Buhar yoğunluğu: Veri yok
Yoğunluk: 20 °C’de yaklaşık 5,2 g/cm3
Bağıl yoğunluk: 24 °C’de 5,9
Suda çözünürlüğü: 20 °C’de 0,0287 g/l
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su: İnorganik maddeler için geçerli değildir.
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: Veri yok
Bozunma sıcaklığı: Veri yok

viskozite
Viskozite, kinematik: Veri yok
Viskozite, dinamik: Veri yok
Patlayıcı özellikler: Veri yok
Oksitleyici özellikler: Veri yok
Diğer güvenlik bilgileri: Veri yok
Görünüm: beyaz kristal toz (est)
Test: 99.00 – 100.00

Listelenen Gıda Kimyasalları Kodeksi: Hayır
Özgül Ağırlık: 5.50000 @ 25.00 °C.
Kaynama Noktası: 1425.00 °C. @ 760,00 mm Hg
Parlama Noktası: 32.00 °F. TCC ( 0.00 °C. ) (tah.)
Çözünürlük: su, 0.06589 mg/L @ 25 °C (tah.)
Suda çözünmez

ANTİMON TRİOKSİT İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
-İlk yardım önlemlerinin açıklaması:
*Genel tavsiye:
Bu malzeme güvenlik bilgi formunu hazır bulunan doktora gösterin.

-Solunursa:
İnhalasyondan sonra:
Temiz hava aldırın.
Doktor çağırın.

-Cilt teması halinde:
Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
Cildi su/duş ile durulayın.
Bir doktora danışın.

-Göz teması halinde:
Göz temasından sonra:
Bol su ile durulayın.
Göz doktorunu arayın.
Kontak lensleri çıkarın.

-Yutulması halinde:
Yuttuktan sonra:
Mağdura hemen su içirin (en fazla iki bardak).
Bir doktora danışın.

-Herhangi bir acil tıbbi müdahale ve gerekli özel tedavi endikasyonu:
Veri yok.

ANTİMON TRİOKSİTİN KAZA SONUCU SERBEST KALMA ÖNLEMLERİ:
-Çevresel önlemler:
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.

– Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
Kanalizasyonları örtün.
Dökülenleri toplayın, bağlayın ve pompalayın.
Olası malzeme kısıtlamalarına uyun.
Kuru alın.
Uygun şekilde imha edin.

ANTİMON TRİOKSİT YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ:
-Yıkıcı medya:
*Uygun söndürme maddeleri:
Yerel koşullara ve çevredeki ortama uygun söndürme önlemleri kullanın.

*Uygun olmayan söndürücü maddeler:
Bu madde/karışım için herhangi bir söndürücü madde sınırlaması verilmemiştir.

-Daha fazla bilgi:
Gazları/buharları/sisleri su püskürtme jetiyle bastırın (dökün).

MARUZ KALMA KONTROLLERİ/ANTİMON TRİOKSİTİN KİŞİSEL KORUNMASI:
-Kontrol parametreleri:
–İş yeri kontrol parametrelerine sahip bileşenler:

-Pozlama kontrolleri:
–Kişisel koruyucu ekipman:

*Göz/yüz koruması:
Güvenlik gözlüğü kullanın.

* Cilt koruması:
Eldivenlerle işleyin.
Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Tam iletişim:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dk

Sıçrama kontağı:
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum katman kalınlığı: 0,11 mm
Geçiş süresi: 480 dk

*Vücut koruması:
Koruyucu giysi giyin.

-Çevresel maruziyetin kontrolü:
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.

ANTİMON TRİOKSİTİN ELLEÇLENMESİ ve DEPOLANMASI:
-Güvenli kullanım için önlemler:
*Güvenli kullanım için tavsiyeler:
Kaputun altında çalışın.

*Hijyen önlemleri
Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayınız.

-Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:
*Depolama koşulları:
Sıkıca kapalı tutun.
Kuru tutun.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Antimon Trioksit

ANTİMON TRİOKSİT = ANTİMON OKSİT

CAS Numarası: 1309-64-4
EC Numarası: 215-175-0
MDL Numarası: MFCD00011214
Moleküler Formül: Sb2O3

Antimon trioksit, Sb2O3 formülüne sahip inorganik bileşiktir.
Antimon trioksit, antimonun en önemli ticari bileşiğidir.
Antimon trioksit doğada valentinit ve senarmontit mineralleri olarak bulunur.

Çoğu polimerik oksit gibi, Antimon trioksit de doğada çok nadir mineral stibioclaudetit olarak bulunur.
2012 yılında küresel Antimon trioksit üretimi, 2002’de 112.600 ton olan bir artışla 130.000 ton olmuştur.
Çin en büyük payı üretiyor ve onu ABD/Meksika, Avrupa, Japonya ve Güney Afrika ve diğer ülkeler (%2) izliyor.

2010 itibariyle, Antimon trioksit EU27’deki dört tesiste üretildi.
Antimon trioksit, ham Antimon trioksitin yeniden uçucu hale getirilmesi ve antimon metalinin oksidasyonu olmak üzere iki yolla üretilir.
Avrupa’da antimon metalinin oksidasyonu hakimdir.

İşlenmemiş malzemeden ham Antimon trioksit veya metalik antimon üretimi için çeşitli işlemlerdir.
İşlem seçimi, cevherin bileşimine ve diğer faktörlere bağlıdır.

Tipik adımlar, cevherin çıkarılmasını, ezilmesini ve öğütülmesini, ardından bazen köpüklü yüzdürmeyi ve metalin pirometalurjik işlemler (ergitme veya kavurma) kullanılarak veya birkaç durumda (örneğin cevher değerli metaller açısından zengin olduğunda) hidrometalurjik işlemlerle ayrılmasını içerir.
Bu adımlar AB’de değil, madencilik yerine daha yakın bir yerde gerçekleşmektedir.

Ham Antimon trioksitin yeniden uçucu hale getirilmesi:
Adım 1) Ham stibnit, yaklaşık 500 ila 1.000 °C’de çalışan fırınlar kullanılarak ham Antimon trioksite oksitlenir.

Reaksiyon aşağıdaki gibidir:
2 Sb2S3 + 9 O2 → 2 Sb2O3 + 6 SO2
Adım 2) Ham Antimon trioksit, süblimasyon yoluyla saflaştırılır.

Antimon trioksit bir amfoterik oksittir.
Antimon trioksit, trihidrat olarak izole edilebilen meta-antimonit NaSbO2’yi vermek üzere sulu sodyum hidroksit çözeltisi içinde çözülür.
Antimon trioksit ayrıca, su ile seyreltme üzerine hidrolize olan karşılık gelen tuzları vermek üzere konsantre mineral asitlerde çözünür.

Nitrik asit ile trioksit, antimon(V) okside oksitlenir.
Karbon ile ısıtıldığında oksit, antimon metaline indirgenir.
Potasyum bitartrat ile ısıtıldığında, kompleks bir tuz potasyum antimon tartarat, KSb(OH)2•C4H2O6 oluşur.

Yapı:
Antimon trioksitin yapısı numunenin sıcaklığına bağlıdır.
Dimeric Sb4O6, yüksek sıcaklık (1560 °C) gazıdır.

Sb4O6 molekülleri, ilgili fosfor(III) oksidi, fosfor trioksite benzer bisiklik kafeslerdir.
Kafes yapısı, kübik bir alışkanlıkta kristalleşen bir katı içinde tutulur.
Sb-O mesafesi 197,7 pm ve O-Sb-O açısı 95.6°’dir.

Bu form doğada mineral senarmontit olarak bulunur.
606 °C’nin üzerinde, daha kararlı form ortorombiktir ve Sb merkezleri arasında oksit köprüleri ile bağlanan -Sb-O-Sb-O- zincir çiftlerinden oluşur.
Bu form doğada mineral valentinit olarak bulunur.

Antimon trioksit inorganik bir bileşiktir.
Antimon trioksit, sulu çözeltilerde hidroliz ile çözünür.
Antimon trioksit beyazımsı toz ve kristal yapıdadır.

Antimon trioksit nitrik asitte çözünmez.
Antimon trioksit endüstriyel bir kimyasaldır ve ayrıca çevrede doğal olarak bulunur.
Antimon oksit veya Sb2O3 olarak da bilinen antimon trioksit, en yaygın olarak üretilen elemental antimon bileşiğidir.

Antimon trioksit, antimon triklorürün (SbCl3) su ile reaksiyona girmesiyle oluşur.
Antimon trioksit, bazı bromlu alev geciktiricilerle birlikte kullanılır ve çinko borat ile birlikte de kullanılabilir.
Toplu antimon trioksitin, enerji bandı boşluğunun yanı sıra yüksek elektrik direncine sahip olduğu rapor edilmiştir.

Antimon oksit veya Sb2O3 olarak da bilinen antimon trioksit, en yaygın olarak üretilen elemental antimon bileşiğidir.
En çok antimon trioksit üreten ülkeler Çin, Güney Afrika, Bolivya, Rusya, Tacikistan ve Kırgızistan’dır.
Antimon trioksit (Sb2O3) az çözünür, beyaz kristal bir tozdur.

Antimon trioksit, antimon içeren cevherlerin eritilmesi veya antimon triklorürün suyla reaksiyona sokulmasıyla üretilir.
Antimon yerkabuğunda bol miktarda bulunmaz.
Antimon trioksit ayrıca diantimon trioksit (DAT), antimon oksit veya üretimde antimon beyazı olarak da ifade edilebilir.

Yangın kazalarının sayısındaki artış ve dünya çapında sıkı yangın güvenliği düzenlemelerinin uygulanması, bu nedenle, tahmin döneminde antimon trioksit satışlarını artırmaya devam edecektir.
Bu tüketici ürünlerine yönelik artan harcamaların, inşaat ve inşaat ile elektrik ve elektronik endüstrilerinin hızla genişlemesiyle birleştiğinde, önümüzdeki yıllarda antimon trioksit pazarının büyümesine güçlü bir itici güç sağlaması bekleniyor.

Doğada mineral valentinit olarak bulunan beyaz kristal bir tozdur.
Antimon cevherinin kavrulması ve ardından Baryum sülfat ile karıştırılmasıyla üretilen sentetik antimon trioksit, antimon beyazı adı verilen bir sanatçı pigmenti olarak tanıtıldı.
Antimon trioksit inerttir, iyi örtme gücüne ve düşük yağ emilimine sahiptir.

Antimon trioksit, Hidrojen sülfür tarafından koyulaştırıldığından, antimon oksit genellikle, bu gaz için tercihli absorpsiyona sahip olan Çinko oksit ile karıştırılır (Gettens ve Stout 1966).
Bazı numuneler, antimon oksidin bilinen iki mineral formu olan senarmonit ve/veya valentinit içerebilir.

Oktahedral arsenik oksit de bir safsızlık olarak mevcut olabilir.
Antimon trioksitin yapısı numunenin sıcaklığına bağlıdır.
Yüksek sıcaklıkta (1560°C), dimerik Sb4O6 not edilir.

Sb4O6 molekülleri, ilgili fosfor (III) ve fosfor trioksit oksitlerine benzer bisiklik kafesler olarak görünür.
Kafes yapısı, kübik bir alışkanlık içinde kristalize katı içinde korunur.
Sb-O arasındaki mesafe, 95.6° O-Sb-O açısı ile 197.7 pm’dir.

606 °C’nin altında, daha kararlı tip, Stibium merkezleri arasında oksit köprüleriyle bağlanan Sb-O zincir çiftlerini içeren ortorombiktir.
Antimon trioksitin dipol momenti sıfırdır.
Antimon trioksit doğada Valentinite ve Senarmontite mineralleri olarak bulunur.

Birçok ticari üretici, stibnit cevherleri (Antimon Trisülfid) kullanarak veya kurşun eritmenin bir yan ürünü olarak Antimon Trioksit üretir.
Antimon Trioksit, Stibnite’den türetilen Antimon Triklorür kullanılarak da üretilebilir.
Ticari amaçlar için uygun olmasa da, bu inorganik bileşik elementer Antimonun havada yakılmasıyla da üretilebilir.

Antimon trioksit, antimonun ana bileşiklerinden biridir.
Antimon trioksit, esas olarak, ya antimonun oksidasyonu ile ya da ham antimon trioksitin yeniden uçucu hale getirilmesi işlemi ile iki yolla üretilir.
Üretim yöntemi esas olarak cevherlerin bileşimine bağlıdır.

Antimon trioksit, hem asit hem de baz olarak reaksiyona girme yeteneğine sahiptir ve Antimon trioksiti çeşitli son kullanıcı uygulamalarında uygun hale getirir.
Antimon trioksit, karşılık gelen tuzları vermek için mineral asitlerle reaksiyona girer.
Antimon trioksitin alev geciktirici uygulamasının, antimon trioksit pazarına hakim olması bekleniyor.

Çin, Rusya, Güney Afrika ve Kırgızistan gibi ülkeler, antimon trioksit için başlıca üreticilerdir.
Antimon trioksitin başlıca tüketicileri, özellikle Avrupa ve ABD gelişmiş bölgelerdir.
Dünya genelinde alev geciktirici pazarındaki büyüme ile birlikte antimon trioksit pazarı da önümüzdeki birkaç yıl içinde olumlu bir eğilim bekliyor.

Antimon trioksit talebi, Antimon trioksitin alev geciktirici uygulamasına dayandığından, alev geciktirici pazarındaki büyüme, antimon trioksit ihtiyacını artıracaktır.
Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde elektronik endüstrisindeki artışın, antimon trioksit için en büyük son kullanıcı endüstrisi olması bekleniyor.

Asya Pasifik ve Row’daki gelişmekte olan ülkelerin, önümüzdeki altı yıl içinde antimon trioksit için en hızlı büyüyen pazar olması bekleniyor.
Ayrıca, bu ülkelerin hızlı ekonomik gelişimi ve bu ülkelerin vatandaşlarının artan harcanabilir geliri nedeniyle, elektronik sarf malzemeleri ve ev tipi elektronik ürünlerdeki uygulamalar için bu ülkelerdeki toplam müşteri tabanının daha da büyümesine yol açmıştır.

Gelişmiş bölgelerde özellikle kişisel bilgisayarlar, LCD monitörler ve diğer elektronik ekipmanlarda elektronik sektörünün artması, antimon trioksit pazarının daha da gelişmesine yardımcı olacaktır.
Antimon Triokside, Reaktif inorganik bir bileşiktir ve ticari bir antimon bileşiği olarak çok önemlidir.

Antimon trioksit, camlar, seramikler ve emayeler için opaklaştırıcı bir maddedir.
Reaktif derecesi, bu kimyasalın piyasada bulunan en yüksek kalite olduğunu ve American Chemical Society’nin bu malzeme için resmi olarak herhangi bir spesifikasyon belirlemediğini belirtir.

Antimon trioksitin izod etkisi ve yarı saydamlığı, antimon trioksitin partikül boyutu ve renk kuvveti nedeniyle azalan iki temel özelliğidir.
Yarı saydamlıkta azalma, Antimon Trioksit pigmentasyonunu dengelemek için gereken yüksek yükleme nedeniyle erişilebilir renk seçimini kısıtlar.

Yaklaşık 20.000 metrik ton antimon trioksit [1309-64-4] (yaygın olarak antimon oksit olarak anılır), Sb2O3, 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde plastiklere alev geciktirici kazandırmak için kullanıldı.
Antimon trioksit doğada bulunsa da, Antimon trioksit kullanılamayacak kadar saf değildir.

Alev geciktirici sınıflardaki antimon oksitler, 600-800°C’de havada oksidasyon yoluyla ya antimon metalinden ya da sülfür cevherinden üretilir.
Parçacık boyutu ve kimyasal reaktivite, işleme koşulları tarafından belirlenir ve birkaç farklı derecenin üretilmesini sağlar.
Antimon trioksit ağırlıkça %99,0–99,9 Sb2O3 arasındadır.

Geri kalan kısım ağırlıkça %0.4-0.01 arsenikten oluşur; 0.4-0.01, kurşun; 0.1–0.0001, demir; 0,005–0,0001, nikel; ve 0.01–0.0001,sülfatlardır.
Antimon trioksit suda çözünmez ve 110°C’de kurutmada kayıp ağırlıkça %0.1’dir.
Antik çağlardan beri beyaz pigment olarak antimon trioksit kullanılmıştır.

Plastiklerdeki Antimon trioksitten kaynaklanan pigmentasyon, belirli bir parçacık boyutuna sahip bir Sb2O3 derecesinin akıllıca seçilmesiyle kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
En küçük partikül boyutuna ve en dar partikül boyutu aralığına sahip ürün, en beyaz rengi ve en yüksek opaklığı verir.

Üretim sırasında partikül boyutu, antimon buharlarının fırından çıkarken çökelme hızı ve sıcaklığı ayarlanarak kontrol edilir.
Sıcaklık ne kadar düşükse ve çökelme hızı o kadar yavaşsa, parçacıklar o kadar büyük olur.
Partikül boyutu pigmentasyonu etkilese de, Antimon trioksit alev geciktirici verimi etkilemiyor gibi görünmektedir.

Antimon trioksit, Sb2O3 formülüne sahip kimyasal bileşiktir.
Antimon trioksit, antimonun en önemli ticari bileşiğidir.
Antimon trioksit doğada valentinit ve senarmontit mineralleri olarak bulunur.

Antimon, kimyasal sembolü Sb ve atom numarası 51 olan metalik bir elementtir.
Yerkabuğunda az miktarda antimon bulunur.
Metaloid oksitler olarak bilinen inorganik bileşikler sınıfına aittir.
Bunlar, oksijene bağlı en ağır atomun bir metaloid olduğu, -2 oksidasyon durumunda bir oksijen atomu içeren inorganik bileşiklerdir.

ANTİMON TRİOKSİT KULLANIMLARI ve UYGULAMALARI:
-Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da yıllık Antimon trioksit tüketimi sırasıyla yaklaşık 10.000 ve 25.000 tondur.
Ana uygulama, halojenli malzemelerle birlikte alev geciktirici sinerjisttir.
-Halojenürler ve antimuan kombinasyonu, polimerler için alev geciktirici etkinin anahtarıdır ve daha az yanıcı kömür oluşumuna yardımcı olur.
Bu tür alev geciktiriciler elektrikli cihazlarda, tekstillerde, deride ve kaplamalarda bulunur.

Antimon trioksit, camlar, seramikler ve emayeler için opaklaştırıcı bir maddedir.
-Bazı özel pigmentler antimon içerir.
Antimon trioksit, polietilen tereftalat (PET plastik) üretiminde ve kauçuğun vulkanizasyonunda yararlı bir katalizördür.
-Kimyasal katalizörler, seramikler, cam ve polimerler de kullanılır.

Antimon trioksit, polietilen tereftalat (PET plastik) üretiminde ve kauçuğun vulkanizasyonunda kimyasal katalizör olarak da kullanılabilir.
-Antimon ve halojenli alev geciktiriciler arasındaki sinerji, alev geciktirici termoplastiklerde iyi bir şekilde kullanılır.
Antimon trioksitin %80’den fazlası, çeşitli plastikler, kauçuklar ve lifler için alev geciktirici bir katkı maddesi olarak kullanılır, denge esas olarak polyester polimerizasyon katalizörleri, değişken dirençler, optik lenslerin renk giderici ve inceltilmesi ve pigmentler olarak kullanılır.

-Plastikler için küçük miktarlarda antimon trioksitin halojenli bileşik ile birlikte kullanılması, plastiğin orijinal özelliklerini bozmadan alev geciktirici etkinlik elde etmek için yaygın ve etkili bir yöntemdir.
Antimon trioksit, plastik endüstrisinin membranlarında, elektrikli cihazların muhafazalarında ve PVC, PP, PE, PS, ABS, PU, vb. Gibi elektrikli ev aletlerinde yangın geciktirici olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

Antimon trioksit, kauçuk, seramik, emaye, kumaş ve elyaf ürünleri için dolgu, örtücü ve geciktirici olarak kullanılır.
Antimon trioksit, yağlı boya ve kaplama malzemeleri endüstrisinde pigment ve geciktirici olarak kullanılır.
Antimon trioksit, sentetik reçine ve kağıtlarda geciktirici olarak kullanılır.

Antimon trioksit (ATO), etkinliklerini arttırmak için halojenli alev geciktiricilerle ortak sinerjist olarak yaygın olarak kullanılır.
Antimon trioksit, döşemeli mobilya, tekstil, halı, plastik ve çocuk ürünleri dahil olmak üzere tüketici ürünlerinde daha etkili olmalarını sağlamak için bazı alev geciktiricilere eklenen bir kimyasaldır.

Antimon trioksit PET üretiminde katalizör olarak kullanılabilir.
Antimon trioksit bazı camlarda açıklayıcı yardımcı olurken, yarı iletkenlerde Antimon trioksit katkı maddesidir.
Antimon trioksit kompleks inorganik renkli rutil pigmentlerin imalatında bileşen olarak tercih edilmeye uygundur.

Antimon trioksit en önemli ticari bileşiklerden biridir.
Antimon trioksitin ham hali tekrar uçucu hale gelebilir.
Bazı durumlarda, Antimon trioksit zengin madencilik özellikleri içerir.
Antimon trioksit, pencerelerde köpürmeyi önler.

Antimon trioksit alev geciktirici olduğu için birçok sektör Antimon trioksit kullanmayı tercih edebilir.
Antimon trioksit ayrıca bazı polietilen tereftalat (PET) plastiklerinin imalatında da kullanılır; bu, bazı plastik su şişelerinin yanı sıra fırına dayanıklı veya mikrodalgaya uygun plastik tepsiler yapmak için kullanılır.

Antimon trioksitin kullanılabileceği bazı alanlar şunlardır:
*Boya sektörü
*Plastik sektörü
*Yapıştırıcılarda
*Bardak,
*Ampul
*Kablo endüstrisi
*Seramik ve emayede
*Otomotiv
*Tekstil sektöründe

-Kanada’da, antimon trioksit, alev geciktirici özellikler sağlamak için öncelikle diğer bileşiklerle birlikte kullanılır.
Antimon trioksit hem Kanada’da üretilir hem de Kanada’ya ithal edilir.
-Yatak örtüsü, mobilya ve halı gibi ev eşyalarında kullanılan alev geciktiriciler antimon trioksit içerebilir.

Antimon trioksit, polietilen tereftalat (PET) olarak bilinen plastik bir malzemenin imalatında da kullanılır.
Antimon trioksit opaklaştırıcıdır.
Renklere kalay eklendiğinde antimon trioksit daha da canlı görünür.

-Antimon(III) Oksit veya Antimon Trioksit, cam, optik ve seramik uygulamaları için uygun, yüksek oranda çözünmeyen, termal olarak kararlı bir Antimon kaynağıdır.
Antimon trioksit alev geciktirici olarak kullanıldığında, antimon trioksit genellikle halojenli bileşiklerle birlikte kullanılır.
Antimon trioksit, halojenli alev geciktiricinin aktivitesini arttırmak için bir sinerjist olarak kullanılır.

Antimon trioksit, halojen sinerjist yangın geciktirici ve duman bastırıcı görevi görür.
Antimon trioksit, alev geciktirici olarak doğrudan reaksiyona girmez, ancak alev yayılmasının gaz fazı zincir reaksiyonunu geciktirmek için halojenli radikali kademeli olarak serbest bırakarak halojenli alev geciktiricinin aktivitesini arttırmak için sinerjist olarak kullanılır.

Antimon trioksit tekstilde olduğu kadar yapıştırıcılarda da kullanılmaktadır.
-Tipik antimon trioksit uygulamaları arasında plastik, kauçuk, boya, kağıt, tekstil ve elektronikte kullanım için alev geciktirici sinerjist; polietilen tereftalat polimerizasyon katalizörü; cam için berraklaştırıcı bir madde; porselen ve emaye için bir opaklaştırıcı; ve boya için beyaz bir pigmenttir.

– Diğer antimon trioksit uygulamaları arasında cam için berraklaştırıcı bir madde, porselen ve emaye için bir opaklaştırıcı ve beyaz bir pigment bulunur.
-Tipik olarak Antimon trioksit, plastiklerde, boyalarda, yapıştırıcılarda, sızdırmazlık maddelerinde, tekstillerde, kauçukta ve elektronikte alev geciktirici bir sinerjist olarak kullanılır.
Antimon Trioksit, camın rengini gidermek ve gazını gidermek için camda bir arıtma maddesi olarak da kullanılır.

Antimon trioksit, çoğunlukla çeşitli plastikler, elyaflar, kauçuklar vb. için alev geciktirici katkı maddesi olarak kullanılan inorganik bir kimyasal bileşiktir.
Antimon trioksit doğada valentinit ve senarmontit mineralleri şeklinde bulunur ve antimonun en önemli ticari bileşiklerinden biri haline gelmiştir.

-İdeal bir alev geciktirici katkı maddesi olarak antimon trioksitin artan popülaritesi, antimon trioksit pazarının büyümesine ivme kazandıran önemli bir faktördür.
Antimon trioksit, plastik ve polimerler, cam ve seramik, tekstil ve elektronik gibi endüstrilerde alev geciktirici bir sinerjist olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

-Benzer şekilde, antimon trioksit, cam emayeler ve camlar için opaklaştırıcı bir madde olarak kullanılır.
Antimon trioksit ayrıca polietilen tereftalat (PET plastik) üretiminde ve kauçuğun vulkanizasyonunda yararlı bir katalizör olarak uygulamasını bulur.

Antimon trioksitin alev geciktirici katkı maddesi, yatıştırıcı ajan ve çeşitli endüstrilerde bir katalizör olarak artan şekilde benimsenmesi, küresel antimon trioksit pazarında büyümeyi yönlendiren önemli bir faktördür.
-Benzer şekilde, cam seramikler ve emayeler için opaklaştırıcı bir ajan olarak antimon trioksitin artan kullanımı, değerlendirme döneminde antimon trioksit talebini artıracaktır.

-Yıllar içinde, antimon trioksit plastiklerde, polimerlerde, cam ve seramiklerde, tekstillerde, kaplamalarda vb. en yaygın kullanılan alev geciktirici katkı maddelerinden biri haline geldi.
Antimon trioksit, etkinliklerini arttırmak için halojenli alev geciktiricilerle birlikte sinerjist olarak kullanılır.

Antimon trioksit, teller, kablolar, mobilya, plastik, seramik, cam, çocuk ürünleri vb. gibi tüketici ürünlerinde daha etkili olmaları için bazı alev geciktiricilere giderek daha fazla eklenmektedir.

Antimon trioksit pazarının büyümesini teşvik eden bir diğer faktör, polietilen tereftalat (PET plastikler) ve kauçuğa yönelik artan taleptir.
Antimon trioksit, PET plastiklerin üretiminde ve kauçuğun vulkanizasyonunda ideal bir katalizör haline geldi.

-Polyester için polimerizasyon katalizörü:
Antimon trioksit, polyester için bir polimerizasyon katalizörü olarak kullanılır ve Antimon trioksitin düşük maliyetle yüksek kaliteli polyester üretmesini mümkün kılar.

Antimon trioksit en yaygın olarak alev geciktirici yardımcı olarak kullanılır.
Ayrıca, Antimon trioksit, polyester reçine üretimi için bir katalizör olarak da değerlidir ve Antimon trioksit, üretim alanında vazgeçilmez bir malzeme haline gelmiştir.

Alev geciktirici yardımcı:
Alev geciktirici plastikler için, antimon trioksitin halojen bazlı alev geciktirici bir yardımcı madde ile birleştirilmesi, Antimon trioksitin verimliliğini artıran sinerjik bir etki yaratır.
Ayrıca, Antimon trioksit, gerekli alev geciktirici katkı maddesinin toplam miktarını azaltmak mümkündür ve plastik malzemenin fonksiyonel özelliklerini bozmadan alev geciktiriciliği elde edilebilir.

-Diğer uygulamalar:
Varistör malzemesi (kompleks oksit), optik lensler için inceltici madde, pigmenttir.
Antimon trioksit (ATO) alev geciktirici görevi görür.

-Uygulamalar: PP (polipropilen), PE (polietilen), TPO (termoplastik olefin), EPDM (etilen propilen dien monomer), PVC (polivinilklorür), HIPS (yüksek etkili polistiren), ABS (akrilonitril bütadien stiren), PC (polikarbonatlar) içerir ) / ABS (akrilonitril bütadien stiren), PPO (polifenilen oksit) / HIPS (yüksek etkili polistiren), PA (poliamid), PE (polyester), fenolik reçine, HTPA (yüksek sıcaklık poliamidleri), PC (polikarbonatlar), tekstil sırt- kaplama, kauçuk, silikon ve PE (polietilen)/EVA (etilen-vinil asetat).
Sb2O3, kauçuk, plastik, tel ve kablo ve diğer kompozitlerde yangın geciktirici olarak kullanılır.

Antimon trioksit, örneğin bromlu alev geciktirici gibi bir halojen kaynağı ile birlikte kullanılmalıdır.
Antimon trioksit, mumlarda, emayelerde ve camlarda beyaz pigment ve opaklaştırıcı olarak kullanılır.
Antimon trioksit ayrıca aleve dayanıklı tekstil, kağıt ve plastiklerde kullanılır.

Antimon trioksit çoğunlukla plastik, kauçuk, tekstil, yapıştırıcılar ve daha birçok nesnede alev geciktirici sinerji olarak kullanılır.
-Bu uygulamaların yanı sıra Antimon trioksit cam ve boya üreticileri tarafından da kullanılmaktadır.
Antimon trioksit, Bu inorganik bileşiğin bir takım endüstriyel kullanımları vardır.

Antimon trioksit, diğer antimon bileşikleri için pigment olarak kullanılır.
Antimon trioksit, yangın geciktirici boyalarda bileşen olarak kullanılır.
Boya üreticileri, beyaz pigment olarak Antimon trioksit kullanır.

Antimon trioksit de diğer maddelerle birlikte sarı pigment üretir.
Antimon trioksit, plastik, kağıt, tekstil ve kauçukların yangın geciktirici bileşiminde kullanılır.
Antimon trioksit ayrıca kimya endüstrisinde bir katalizör olarak kullanılmaktadır.

-Cam ve seramik üreticileri, geliştirici olarak Antimon trioksit kullanır.
Cam üreticileri, kabarcıkları gidermek (gaz giderici) ve inceltme maddesi olarak Antimon trioksit kullanır.
Antimon trioksit porselen ve emaye ürünlerde opaklaştırıcı olarak kullanılır.

Antimon trioksit, dağılmış alevlerin gaz fazı zincir reaksiyonunu yavaşlatmak için halojenli radikalleri sırayla serbest bırakarak halojenli alev geciktiricilerin işleyişini iyileştirmek için kullanılır.
Antimon trioksitin başlıca uygulamaları arasında alev geciktiriciler, PET üretiminde polimerizasyon katalizörü, otomobillerin fren balatalarında katkı maddesi olarak ve belirli bir dereceye kadar titanyum dioksit pigmentlerinde belirli dereceler için bir kaplama olarak bulunur.

Antimon trioksit, sınırlı kendi kendine alev geciktirici özelliklere sahiptir.
Bununla birlikte, antimon trioksit, halojenli bileşikler veya halojen içeren polimerler için etkili bir sinerjist görevi görür.
Antimon trioksit için diğer önemli uygulama, plastik ve kauçukta alev geciktiricidir.
Bu alev geciktirici plastikler esas olarak elektronik uygulamalarda kullanılır.

Antimon trioksitin plastiklerle işlenmesi herhangi bir özel işlem gerektirmediğinden, elektronik şirketlerinin çoğu elektronik nihai ürünler için bu tür işlenmiş plastikleri tercih etmektedir.
Elektronik sektörünün özellikle kişisel bilgisayarlar, LCD monitörler, yazıcılar veya ev tipi televizyonlarda büyümesi, antimon trioksit pazarı için büyük bir destek görevi görecektir.
Ayrıca, kablo ve yalıtım pazarı, antimon trioksit pazarının daha da büyümesine yardımcı olacaktır.

Alev geciktirici kauçuk, yangına maruz kalma olasılığının yüksek olduğu kömür madenlerinde kullanılır.
Antimon trioksit, koruyucu giysiler, paspaslar ve perdelerde kullanılan alev geciktirici tekstillerde de kullanılır.
-Diğer uygulamalar arasında cam için opaklaştırıcı ajan ve karmaşık organik pigmentlerin imalatı yer alır.

-Ancak, bu uygulamalarda daha iyi ürünlerin mevcudiyeti nedeniyle, bu sektörler için antimon trioksit kapsamını sınırlar.
Antimon trioksit ayrıca polietilen tereftalat (PET) üretiminde katalizör olarak kullanılır.
Antimon trioksit, halojen bileşiklerle birlikte kullanılan alev geciktirici sinerjist olarak kullanıma uygundur.

-Plastik, kauçuk, boya, kağıt, tekstil ve elektronik dahil olmak üzere birçok malzeme Antimon trioksitin alev geciktirici özelliklerini kullanır.
Antimon trioksit, polipropilen (PP), polietilen (PE), etilen propilen dien M sınıfı kauçuk (EPDM), polivinil klorür (PVC), yüksek etkili polistiren (HIPS), akrilonitril bütadien stiren (ABS), poliüretanlarda kullanıma uygundur.

Antimon Trioksit, tekstiller, polimerler ve kaplamalar için alev geciktirici olarak kullanılır.
Antimon Trioksit ayrıca cam, seramik ve çeşitli emayeleri opaklaştırmak için de kullanılabilir.
Antimon Trioksit ayrıca polietilen tereftalat oluşumu için bir katalizör olarak kullanılır.

Antimon Trioksit için ana uygulama Alev Geciktirici olarak kullanılmasıdır.
-Ayrıca, Antimon Trioksit camlar, seramikler ve emayeler için opaklaştırıcı bir ajan olarak kullanılabilir ve Antimon trioksit özel pigmentlerde bulunabilir.

Antimon trioksit, polietilen tereftalat oluşumunda katalizör olarak da kullanılabilir.
-Titanyum dioksit üretiminde antimon trioksit topaklanmayı önleyen bir flokülant görevi görür.
-Yarı saydam plastikler, nispeten büyük parçacıklara sahip düşük tonlu kaliteler kullanılarak yapılabilir.

Detaylı bilgi için:www.kimyadeposu.com

Top