kalsiyum oksit

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

KALSİYUM OKSİT KULLANIM ALANLARI

EC / Liste no.: 215-138-9
CAS no.: 1305-78-8
Mol. formül: CaO

Yaygın olarak kireç olarak bilinen kalsiyum oksit, CaO formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.

Sönmemiş kireç olarak da bilinen kalsiyum oksit, orta çağdan beri kullanımda olan alkali bir maddedir.
Kalsiyum oksitin sönmemiş kirecin insan ırkı tarafından bilinen en eski kimyasallardan biri olduğuna inanılmaktadır.
Kalsiyum oksit ayrıca yanmış kireç veya kireç olarak da adlandırılabilir.

Kalsiyum oksit, orta viskoziteye ve yüksek yüzey gerilimine, ayrıca yüksek ila orta genleşme ve büzülme hızına sahiptir.
Bu malzeme seramik sıcaklıklarda uçucu değildir.
Kalsiyum oksit, demir oksit üzerinde ağartma etkisine sahip olabileceği büyük miktarlar dışında, renk üzerinde orta derecede bir etkiye sahiptir.
Kalsiyum oksit de kaki/domates kırmızısının renginde bulunur.

Kalsiyum Oksitin Hazırlanması:
Kalsiyum oksit, bir kireç fırınında kalsiyum karbonat (CaCO3, mineral kalsit) içeren kireçtaşı veya deniz kabukları gibi malzemelerin termal ayrışmasıyla üretilebilir.
Yanmış kireç hazırlamak için kullanılan işlem kalsinasyon olarak bilinir.
Kalsiyum oksit, reaktanların yüksek sıcaklıklarda termal olarak ayrışmasıyla başlayan ancak sıcaklığın erime noktasının çok altında tutulmasını sağlayan bir işlemdir.
Kalsiyum karbonat 1070oC-1270oC arasında değişen sıcaklıklarda kalsinasyona uğrar.
Bu reaksiyonlar genellikle döner bir fırında tutulur.
Reaksiyon sonucunda oluşan ürünler yanmış kireç ve karbondioksittir.
Oluşan karbon dioksit hemen uzaklaştırılır ve böylece reaksiyon, Le-Chatelier prensibine göre işlem tamamlanana kadar devam eder.

CaCO3 → CaO + CO2

Bu reaksiyon tersinirdir ve ileri yönde doğada ekzotermiktir.

CaO Moleküllerinin Yapısı
Kalsiyum oksit molekülleri bir kalsiyum katyonu (+2 yükü taşıyan) ve bir oksijen anyonu (-2 yükü taşıyan) içerir.
Kalsiyum oksitin yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Böylece, kalsiyum oksidin, kalsiyum ve oksijen arasında iyonik bir bağ içeren iyonik bir bileşik olduğu anlaşılabilir.

Kireç Suyu Formülü
Kireç suyunun formülü Ca(OH)2’dir ve kireçli suyun kimyasal adı kalsiyum hidroksittir.
Kireç kalsiyum hidroksite su eklendiğinde aşağıdaki reaksiyona göre Ca(OH)2 oluşur.

CaO + H2O → Ca(OH)2

Bu reaksiyon güçlü bir şekilde ekzotermiktir ve buhar bulutlarının oluşumu ile şiddetli bir şekilde gerçekleşir.

Sönmemiş Kireç ve Kireç Suyu Arasındaki Fark Nedir?
Kireç veya sönmemiş kirecin kimyasal formülü CaO’dur.
Kirecin kimyasal adı kalsiyum oksittir.
Öte yandan kireçli suyun kimyasal formülü Ca(OH)2, Kalsiyum oksitin kimyasal adı ise kalsiyum hidroksittir.

Kalsiyum Oksit Özellikleri
Hızlı kireç, 2600° yüksek erime noktasına sahip amorf beyaz bir katıdır.
Kalsiyum oksit çok kararlı bir bileşiktir ve yüksek sıcaklıklara dayanır.
Su varlığında sönmüş kireç oluşturur.
Bu işleme kirecin sönmesi denir.
CaO+H2O → Ca (OH)2

Kalsiyum oksit, doğası gereği bazik olan ve bir asitle temas ettiğinde tuz oluşturan bir oksittir.
Bu bileşik, bir kübik kristal kafes içinde kristalleşir.
Kalsiyum oksit ile ilişkili standart molar entropi, mol kelvin başına 40 jul’e karşılık gelir.
Bu bileşiğin, 2400 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara ısıtıldığında yoğun bir parıltı yaydığı bilinmektedir.
CaO+H2SO4 → CaSO4+H2O

Kalsiyum Oksit Kullanımları
Kalsiyum oksit, tıbbi amaçlar ve böcek öldürücüler için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kalsiyum oksit uygulamasını çimento, kağıt ve yüksek kaliteli çelik üretiminde bulur.
Kireç, laboratuvarlarda dehidrasyon, çökeltme reaksiyonu vb. için reaktif olarak kullanılır.
Kalsiyum oksit, kostik soda üretiminde önemli bir bileşen olan mevcut en ucuz alkalidir.
Kalsiyum, kemiklerin, kabukların ve dişlerin bir bileşeni olarak hayvan yaşamı için gereklidir.
Kalsiyum bileşiklerinin en yaygın olanı, çömlekçinin sırlar için bir kalsiyum oksit kaynağı olarak kullandığı kalsiyum karbonattır.

Yaygın olarak sönmemiş kireç veya yanmış kireç olarak bilinen kalsiyum oksit (CaO), yaygın olarak kullanılan bir kimyasal bileşiktir.
Kalsiyum oksit, oda sıcaklığında beyaz, kostik, alkali, kristal bir katıdır.
Yaygın olarak kullanılan “kireç” terimi, kalsiyum, silikon, magnezyum, alüminyum ve demirin karbonatları, oksitleri ve hidroksitlerinin baskın olduğu kalsiyum içeren inorganik malzemeleri ifade eder.
Buna karşılık, sönmemiş kireç özellikle tek kimyasal bileşik kalsiyum oksit için geçerlidir.
Çimento gibi yapı ürünlerinde reaksiyona girmeden işlenmeye devam eden kalsiyum oksite serbest kireç denir.

Hazırlık
Kalsiyum oksit genellikle kireçtaşı veya deniz kabukları gibi kalsiyum karbonat (CaCO3, mineral kalsit) içeren malzemelerin bir kireç fırınında termal ayrışmasıyla yapılır.
Bu, malzemenin 825 °C’nin (1,517 °F) üzerine ısıtılmasıyla, kireçleme veya kireç yakma adı verilen bir işlemle, bir karbon dioksit (CO2) molekülünü serbest bırakarak sönmemiş kireç bırakarak gerçekleştirilir.
Bu aynı zamanda tarih öncesi zamanlarda bilinen birkaç kimyasal reaksiyondan biridir.

CaCO3(ler) → CaO(s) + CO2(g)
Sönmemiş kireç stabil değildir ve soğutulduğunda, yeterli bir süre sonra, kireç sıvası veya kireç harcı olarak sertleşmek üzere suyla söndürülmediği sürece tamamen kalsiyum karbonata dönüşene kadar, soğutulduğunda havadaki CO2 ile kendiliğinden reaksiyona girer.

Dünya çapında yıllık sönmemiş kireç üretimi 283 milyon ton civarındadır.
Çin, yılda toplam 170 milyon ton ile açık ara dünyanın en büyük üreticisidir.
Amerika Birleşik Devletleri, yılda yaklaşık 20 milyon ton ile bir sonraki en büyük ülkedir.

1.0 t sönmemiş kireç için yaklaşık 1.8 t kireçtaşı gereklidir.
Sönmemiş kireç su için yüksek bir afiniteye sahiptir ve silika jelden daha verimli bir kurutucudur.
Sönmemiş kirecin su ile reaksiyonu, hacimde en az 2.5 kat artış ile ilişkilidir.

Kullanım Alanları:
Sönmemiş kirecin ana kullanımı, temel oksijen çelik üretimi (BOS) işlemindedir.
Kullanımı, bir ton çelik için yaklaşık 30 ila 50 kilogram (65-110 lb) arasında değişmektedir.
Sönmemiş kireç asidik oksitleri, SiO2, Al2O3 ve Fe2O3’ü nötralize ederek bazik bir erimiş cüruf üretir.
Öğütülmüş sönmemiş kireç, yoğunluğu yaklaşık olarak gaz beton blokların üretiminde kullanılır. 0,6–1,0 g/cm3 (9,8–16,4 g/cu inç).
Sönmemiş kireç ve sönmüş kireç, kil içeren toprakların yük taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırabilir.
Bunu, çimentolama özelliklerine sahip kalsiyum silikatlar ve alüminatlar üretmek için ince bölünmüş silika ve alümina ile reaksiyona girerek yaparlar.
Küçük miktarlarda sönmemiş kireç, örneğin cam, kalsiyum alüminat çimentosu ve organik kimyasalların üretimi gibi diğer işlemlerde kullanılır.
Isı: Sönmemiş kireç, aşağıdaki denklemle hidrat, kalsiyum hidroksit oluşumuyla termal enerjiyi serbest bırakır:
CaO (s) + H2O (l) ⇌ Ca(OH)2 (sulu) (ΔHr = −63.7 kJ/mol CaO)
Nemlendirirken, ekzotermik bir reaksiyon oluşur ve katı şişer.
Hidrat, hidrasyon reaksiyonunu tersine çevirmek için kızarana kadar ısıtılarak su uzaklaştırılarak hidrat tekrar sönmemiş kirecine dönüştürülebilir.
Bir litre su, yaklaşık 3,1 kilogram (6,8 lb) sönmemiş kireçle birleşerek kalsiyum hidroksit artı 3,54 MJ enerji verir.
Bu işlem, kendi kendini ısıtan bir kapta gıdaları yerinde ısıtmak, yemek pişirmek ve açık alev olmadan suyu ısıtmak gibi uygun bir taşınabilir ısı kaynağı sağlamak için kullanılabilir.
Birkaç şirket bu ısıtma yöntemini kullanarak pişirme kitleri satmaktadır.
Kalsiyum oksit, FAO’ya asitlik düzenleyici, un işleme maddesi ve mayalayıcı olarak gıda katkı maddesi olarak bilinir.
Kalsiyum oksit E numarası E529’dür.
Işık: Sönmemiş kireç 2.400 °C’ye (4.350 °F) ısıtıldığında yoğun bir parıltı yayar.
Bu aydınlatma biçimi, ilgi odağı olarak bilinir ve elektrikli aydınlatmanın icadından önce tiyatro yapımlarında yaygın olarak kullanılırdı.
Çimento: Kalsiyum oksit, çimento yapım süreci için önemli bir bileşendir.

Toplam sönmemiş kireç üretiminin yaklaşık %50’si kullanımdan önce kalsiyum hidroksite dönüştürülür.
İçme suyunun arıtımında hem hızlı hem de sönmüş kireç kullanılır.

Petrol endüstrisi: Su algılama macunları, kalsiyum oksit ve fenolftalein karışımı içerir.
Bu macun bir yakıt depolama tankında suyla temas ederse, CaO su ile reaksiyona girerek kalsiyum hidroksit oluşturur.
Kalsiyum hidroksit, fenolftaleini canlı morumsu-pembe bir renge dönüştürmek için yeterince yüksek bir pH’a sahiptir, böylece suyun varlığını gösterir.

Kağıt: Kalsiyum oksit, Kraft hamur fabrikalarında kimyasal geri kazanımda sodyum karbonattan sodyum hidroksiti yeniden üretmek için kullanılır.

Kimyasal veya enerji üretimi: Katı spreyler veya kalsiyum oksit bulamaçları, baca gazı kükürt giderme adı verilen bir işlemde egzoz akışlarından kükürt dioksiti çıkarmak için kullanılabilir.

Madencilik: Sıkıştırılmış kireç kartuşları, kayayı kırmak için sönmemiş kirecin ekzotermik özelliklerinden yararlanır.
Kayaya olağan şekilde bir atış deliği açılır ve içine sızdırmaz bir sönmemiş kireç kartuşu yerleştirilir ve sıkıştırılır.
Daha sonra kartuşa bir miktar su enjekte edilir ve sonuçta ortaya çıkan buhar salınımı, daha büyük hacimde artık hidratlanmış katı ile birlikte kayayı parçalar.

Cesetlerin İmhası: Tarihsel olarak, yanlış bir şekilde sönmemiş kirecin cesetlerin ayrışmasını hızlandırmada etkili olduğuna inanılıyordu.
Sönmemiş kireç uygulaması aslında korumayı teşvik edebilir.
Sönmemiş kireç, insanları hatalı sonuca götürmüş olabilecek çürüme kokusunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

MÖ 80’de, Romalı general Sertorius, ulaşılmaz mağaralara sığınan Hispania’lı Characitani’yi yenmek için boğucu kostik kireç tozu bulutları yerleştirdi.
Benzer bir toz, Çin’de MS 178’de körüklü kireç arabaları kalabalığa kireçtaşı tozu üflediğinde silahlı bir köylü isyanını bastırmak için kullanıldı.
Sönmemiş kirecin de Yunan ateşinin bir bileşeni olduğu düşünülmektedir.
Su ile teması halinde sönmemiş kireç, sıcaklığını 150 °C’nin (302 °F) üzerine çıkaracak ve yakıtı tutuşturacaktır.

Kireçtaşı, tarım, eritme ve kükürt gidermeyi içeren birçok uygulamada kirecin yerine geçer.
Daha az reaktif malzeme içeren kireçtaşının reaksiyona girmesi daha yavaştır ve uygulamaya bağlı olarak kireçle karşılaştırıldığında başka dezavantajlara sahip olabilir, ancak kireçtaşı kireçten çok daha ucuzdur.
Kalsine alçı endüstriyel sıva ve harçlarda alternatif bir malzemedir.
Çimento, çimento fırını tozu, uçucu kül ve kireç fırını tozu, kirecin bazı inşaat kullanımları için potansiyel ikamelerdir.
Magnezyum hidroksit, pH kontrolünde kirecin yerine geçer ve magnezyum oksit, çelik üretiminde akı olarak dolomitik kirecin yerine geçer.

Kalsiyum oksit, sert topaklar şeklinde kokusuz, beyaz veya gri-beyaz bir katı olarak görünür.
Cilt, gözler ve mukoza zarları için güçlü tahriş edicidir. Böcek öldürücülerde ve gübrelerde kullanılır.

Kalsiyum oksit, sert topaklar şeklinde kokusuz, beyaz veya gri-beyaz bir katı olarak görünür.
Cilt, gözler ve mukoza zarları için güçlü tahriş edicidir. Böcek öldürücülerde ve gübrelerde kullanılır.

Kullanım Alanları:
Bitirme ve duvar kireç dahil inşaat uygulamalarında, metalurjide, esas olarak çelik ürünlerinde, kraft kağıt hamuru ürünlerinde, sodyum karbonat için solvay işleminde amonyak geri kazanımı, kanalizasyon ve ticari atıkların arıtılması, su arıtma ve yumuşatma, çeşitli uygulamalarda akı olarak
Tuğla, sıva, harç, sıva, inşaat malzemeleri, çelik, alüminyum, magnezyum imalatı ve demir dışı cevherlerin flotasyonunda, cam, kağıt, Na2CO3 (Solvay prosesi), kalsiyum tuzları ve diğer birçok endüstriyel kimyasalların imalatında, tüy alma postlarında , şeker kamışı ve pancar şekeri sularının arıtılması, mantar ilaçları, böcek öldürücüler, sondaj sıvıları, yağlayıcılar, su ve kanalizasyon arıtımında, laboratuvarda karbondioksiti emmek için kullanılır. (NaOH ile kombinasyon soda-kireç olarak bilinir …)

Sanayi Kullanımları
• Aşındırıcılar
• Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık kimyasalları
• Adsorbanlar ve emiciler
• Hamur üretiminde kullanılan kalsiyum oksit (CaO)
• Katalizör
• Çimento
• Kimyasal, bir elektrik ark ocağında metal üretiminde kullanılan hurda metal/demir köpüğünün bir parçasıdır.
• Korozyon önleyiciler ve kireç önleyici maddeler
• Kurutucu
• İnşaat için tasarlanmış dolgu
• Dolgu maddeleri
• Çakıl ve yol yatağı malzemesi.
• Ara ürünler
• İyon değiştirici maddeler
• Yağlayıcılar ve yağlayıcı katkı maddeleri
• Oksitleyici/indirgeyici maddeler
• Diğer kategorilerde tanımlanmayan boya katkı maddeleri ve kaplama katkı maddeleri
• Pigmentler
• Proses düzenleyicileri
• İşleme yardımcıları, başka şekilde listelenmemiş
• Hammadde Bileşeni
• Reaktan
• Refrakterler
• Isıya dayanıklı malzemeler
• Yeşil likörden rejenere beyaz likör
• İzabe tesisi hammadde üretimi
• Arazi uygulamasında başkaları tarafından kullanılır.
• Kalsiyum Hidroksit Üretimi için yerinde kullanılır
• Su arıtma.
• diğer endüstriyel işlev
• toprak stabilizasyonu
• kazanda kükürt dioksitin tutulması için sorbent

Tüketici Kullanımları
• Aşındırıcılar
• Yapıştırıcılar ve dolgu macunları
• Hava bakım ürünleri
• Başka yerde kapsanmayan yapı/inşaat malzemeleri
• Katalizör
• Yakıtlar ve ilgili ürünler
• Fırın astarları için yüksek sıcaklık refrakterleri.
• Başka yerde kapsanmayan metal ürünler
• TSCA dışı kullanım
• Boyalar ve kaplamalar
• Kağıt ürünleri
• Başka yerde kapsanmayan plastik ve kauçuk ürünler
• Geri dönüştürülmüş malzeme
• Su arıtma ürünleri
• oksijen yoğunlaştırıcılar

Genel İmalat Bilgileri
Sanayi İşleme Sektörleri
• Yapıştırıcı imalatı
• Yapıştırıcılar ve Mastikler.
• Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık
• Diğer tüm temel inorganik kimyasal imalatlar
• Diğer tüm temel organik kimyasal üretim
• Diğer tüm kimyasal ürün ve müstahzar imalatları
• Diğer tüm petrol ve kömür ürünleri imalatı
• Asfalt kaplama, çatı kaplama ve kaplama malzemeleri imalatı
• İnşaat
• Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri imalatı
• Endüstriyel gaz üretimi
• Madencilik (petrol ve gaz hariç) ve destek faaliyetleri
• Muhtelif imalat
• Metalik olmayan mineral ürün imalatı (kil, cam, çimento, beton, kireç, alçı ve diğer metalik olmayan mineral ürün imalatını içerir.
• Petrol ve gaz sondajı, çıkarılması ve destek faaliyetleri
• Boya ve kaplama imalatı
• Kağıt üretimi
• Petrokimya üretimi
• Petrol rafinerileri
• İlaç ve ilaç üretimi
• Birincil metal üretimi
• Kauçuk ürün imalatı
• Hizmetler
• Sentetik boya ve pigment üretimi
• Sentetik kauçuk üretimi
• Araçlar
• Toptan ve perakende ticaret

Kimyasal özellikleri
Kalsiyum oksit beyaz kübik kristal toz olarak görünür.
Endüstriyel ürünler genellikle magnezya, alümina ve demir oksit ve diğer safsızlıkları içerir, bu nedenle koyu gri, açık sarı veya kahverengi sergiler.
Kalsiyum oksit asitte çözünür.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

KALSİYUM OKSİT

EC / Liste no.: 215-138-9
CAS no.: 1305-78-8
Mol. formül: CaO

Yaygın olarak kireç olarak bilinen kalsiyum oksit, CaO formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.

Sönmemiş kireç olarak da bilinen kalsiyum oksit, orta çağdan beri kullanımda olan alkali bir maddedir.
Kalsiyum oksitin sönmemiş kirecin insan ırkı tarafından bilinen en eski kimyasallardan biri olduğuna inanılmaktadır.
Kalsiyum oksit ayrıca yanmış kireç veya kireç olarak da adlandırılabilir.

Kalsiyum oksit, orta viskoziteye ve yüksek yüzey gerilimine, ayrıca yüksek ila orta genleşme ve büzülme hızına sahiptir.
Bu malzeme seramik sıcaklıklarda uçucu değildir.
Kalsiyum oksit, demir oksit üzerinde ağartma etkisine sahip olabileceği büyük miktarlar dışında, renk üzerinde orta derecede bir etkiye sahiptir.
Kalsiyum oksit de kaki/domates kırmızısının renginde bulunur.

Kalsiyum Oksitin Hazırlanması:
Kalsiyum oksit, bir kireç fırınında kalsiyum karbonat (CaCO3, mineral kalsit) içeren kireçtaşı veya deniz kabukları gibi malzemelerin termal ayrışmasıyla üretilebilir.
Yanmış kireç hazırlamak için kullanılan işlem kalsinasyon olarak bilinir.
Kalsiyum oksit, reaktanların yüksek sıcaklıklarda termal olarak ayrışmasıyla başlayan ancak sıcaklığın erime noktasının çok altında tutulmasını sağlayan bir işlemdir.
Kalsiyum karbonat 1070oC-1270oC arasında değişen sıcaklıklarda kalsinasyona uğrar.
Bu reaksiyonlar genellikle döner bir fırında tutulur.
Reaksiyon sonucunda oluşan ürünler yanmış kireç ve karbondioksittir.
Oluşan karbon dioksit hemen uzaklaştırılır ve böylece reaksiyon, Le-Chatelier prensibine göre işlem tamamlanana kadar devam eder.

CaCO3 → CaO + CO2

Bu reaksiyon tersinirdir ve ileri yönde doğada ekzotermiktir.

CaO Moleküllerinin Yapısı
Kalsiyum oksit molekülleri bir kalsiyum katyonu (+2 yükü taşıyan) ve bir oksijen anyonu (-2 yükü taşıyan) içerir.
Kalsiyum oksitin yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Böylece, kalsiyum oksidin, kalsiyum ve oksijen arasında iyonik bir bağ içeren iyonik bir bileşik olduğu anlaşılabilir.

Kireç Suyu Formülü
Kireç suyunun formülü Ca(OH)2’dir ve kireçli suyun kimyasal adı kalsiyum hidroksittir.
Kireç kalsiyum hidroksite su eklendiğinde aşağıdaki reaksiyona göre Ca(OH)2 oluşur.

CaO + H2O → Ca(OH)2

Bu reaksiyon güçlü bir şekilde ekzotermiktir ve buhar bulutlarının oluşumu ile şiddetli bir şekilde gerçekleşir.

Sönmemiş Kireç ve Kireç Suyu Arasındaki Fark Nedir?
Kireç veya sönmemiş kirecin kimyasal formülü CaO’dur.
Kirecin kimyasal adı kalsiyum oksittir.
Öte yandan kireçli suyun kimyasal formülü Ca(OH)2, Kalsiyum oksitin kimyasal adı ise kalsiyum hidroksittir.

Kalsiyum Oksit Özellikleri
Hızlı kireç, 2600° yüksek erime noktasına sahip amorf beyaz bir katıdır.
Kalsiyum oksit çok kararlı bir bileşiktir ve yüksek sıcaklıklara dayanır.
Su varlığında sönmüş kireç oluşturur.
Bu işleme kirecin sönmesi denir.
CaO+H2O → Ca (OH)2

Kalsiyum oksit, doğası gereği bazik olan ve bir asitle temas ettiğinde tuz oluşturan bir oksittir.
Bu bileşik, bir kübik kristal kafes içinde kristalleşir.
Kalsiyum oksit ile ilişkili standart molar entropi, mol kelvin başına 40 jul’e karşılık gelir.
Bu bileşiğin, 2400 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara ısıtıldığında yoğun bir parıltı yaydığı bilinmektedir.
CaO+H2SO4 → CaSO4+H2O

Kalsiyum Oksit Kullanımları
Kalsiyum oksit, tıbbi amaçlar ve böcek öldürücüler için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kalsiyum oksit uygulamasını çimento, kağıt ve yüksek kaliteli çelik üretiminde bulur.
Kireç, laboratuvarlarda dehidrasyon, çökeltme reaksiyonu vb. için reaktif olarak kullanılır.
Kalsiyum oksit, kostik soda üretiminde önemli bir bileşen olan mevcut en ucuz alkalidir.
Kalsiyum, kemiklerin, kabukların ve dişlerin bir bileşeni olarak hayvan yaşamı için gereklidir.
Kalsiyum bileşiklerinin en yaygın olanı, çömlekçinin sırlar için bir kalsiyum oksit kaynağı olarak kullandığı kalsiyum karbonattır.

Yaygın olarak sönmemiş kireç veya yanmış kireç olarak bilinen kalsiyum oksit (CaO), yaygın olarak kullanılan bir kimyasal bileşiktir.
Kalsiyum oksit, oda sıcaklığında beyaz, kostik, alkali, kristal bir katıdır.
Yaygın olarak kullanılan “kireç” terimi, kalsiyum, silikon, magnezyum, alüminyum ve demirin karbonatları, oksitleri ve hidroksitlerinin baskın olduğu kalsiyum içeren inorganik malzemeleri ifade eder.
Buna karşılık, sönmemiş kireç özellikle tek kimyasal bileşik kalsiyum oksit için geçerlidir.
Çimento gibi yapı ürünlerinde reaksiyona girmeden işlenmeye devam eden kalsiyum oksite serbest kireç denir.

Hazırlık
Kalsiyum oksit genellikle kireçtaşı veya deniz kabukları gibi kalsiyum karbonat (CaCO3, mineral kalsit) içeren malzemelerin bir kireç fırınında termal ayrışmasıyla yapılır.
Bu, malzemenin 825 °C’nin (1,517 °F) üzerine ısıtılmasıyla, kireçleme veya kireç yakma adı verilen bir işlemle, bir karbon dioksit (CO2) molekülünü serbest bırakarak sönmemiş kireç bırakarak gerçekleştirilir.
Bu aynı zamanda tarih öncesi zamanlarda bilinen birkaç kimyasal reaksiyondan biridir.

CaCO3(ler) → CaO(s) + CO2(g)
Sönmemiş kireç stabil değildir ve soğutulduğunda, yeterli bir süre sonra, kireç sıvası veya kireç harcı olarak sertleşmek üzere suyla söndürülmediği sürece tamamen kalsiyum karbonata dönüşene kadar, soğutulduğunda havadaki CO2 ile kendiliğinden reaksiyona girer.

Dünya çapında yıllık sönmemiş kireç üretimi 283 milyon ton civarındadır.
Çin, yılda toplam 170 milyon ton ile açık ara dünyanın en büyük üreticisidir.
Amerika Birleşik Devletleri, yılda yaklaşık 20 milyon ton ile bir sonraki en büyük ülkedir.

1.0 t sönmemiş kireç için yaklaşık 1.8 t kireçtaşı gereklidir.
Sönmemiş kireç su için yüksek bir afiniteye sahiptir ve silika jelden daha verimli bir kurutucudur.
Sönmemiş kirecin su ile reaksiyonu, hacimde en az 2.5 kat artış ile ilişkilidir.

Kullanım Alanları:
Sönmemiş kirecin ana kullanımı, temel oksijen çelik üretimi (BOS) işlemindedir.
Kullanımı, bir ton çelik için yaklaşık 30 ila 50 kilogram (65-110 lb) arasında değişmektedir.
Sönmemiş kireç asidik oksitleri, SiO2, Al2O3 ve Fe2O3’ü nötralize ederek bazik bir erimiş cüruf üretir.
Öğütülmüş sönmemiş kireç, yoğunluğu yaklaşık olarak gaz beton blokların üretiminde kullanılır. 0,6–1,0 g/cm3 (9,8–16,4 g/cu inç).
Sönmemiş kireç ve sönmüş kireç, kil içeren toprakların yük taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırabilir.
Bunu, çimentolama özelliklerine sahip kalsiyum silikatlar ve alüminatlar üretmek için ince bölünmüş silika ve alümina ile reaksiyona girerek yaparlar.
Küçük miktarlarda sönmemiş kireç, örneğin cam, kalsiyum alüminat çimentosu ve organik kimyasalların üretimi gibi diğer işlemlerde kullanılır.
Isı: Sönmemiş kireç, aşağıdaki denklemle hidrat, kalsiyum hidroksit oluşumuyla termal enerjiyi serbest bırakır:
CaO (s) + H2O (l) ⇌ Ca(OH)2 (sulu) (ΔHr = −63.7 kJ/mol CaO)
Nemlendirirken, ekzotermik bir reaksiyon oluşur ve katı şişer.
Hidrat, hidrasyon reaksiyonunu tersine çevirmek için kızarana kadar ısıtılarak su uzaklaştırılarak hidrat tekrar sönmemiş kirecine dönüştürülebilir.
Bir litre su, yaklaşık 3,1 kilogram (6,8 lb) sönmemiş kireçle birleşerek kalsiyum hidroksit artı 3,54 MJ enerji verir.
Bu işlem, kendi kendini ısıtan bir kapta gıdaları yerinde ısıtmak, yemek pişirmek ve açık alev olmadan suyu ısıtmak gibi uygun bir taşınabilir ısı kaynağı sağlamak için kullanılabilir.
Birkaç şirket bu ısıtma yöntemini kullanarak pişirme kitleri satmaktadır.
Kalsiyum oksit, FAO’ya asitlik düzenleyici, un işleme maddesi ve mayalayıcı olarak gıda katkı maddesi olarak bilinir.
Kalsiyum oksit E numarası E529’dür.
Işık: Sönmemiş kireç 2.400 °C’ye (4.350 °F) ısıtıldığında yoğun bir parıltı yayar.
Bu aydınlatma biçimi, ilgi odağı olarak bilinir ve elektrikli aydınlatmanın icadından önce tiyatro yapımlarında yaygın olarak kullanılırdı.
Çimento: Kalsiyum oksit, çimento yapım süreci için önemli bir bileşendir.

Toplam sönmemiş kireç üretiminin yaklaşık %50’si kullanımdan önce kalsiyum hidroksite dönüştürülür.
İçme suyunun arıtımında hem hızlı hem de sönmüş kireç kullanılır.

Petrol endüstrisi: Su algılama macunları, kalsiyum oksit ve fenolftalein karışımı içerir.
Bu macun bir yakıt depolama tankında suyla temas ederse, CaO su ile reaksiyona girerek kalsiyum hidroksit oluşturur.
Kalsiyum hidroksit, fenolftaleini canlı morumsu-pembe bir renge dönüştürmek için yeterince yüksek bir pH’a sahiptir, böylece suyun varlığını gösterir.

Kağıt: Kalsiyum oksit, Kraft hamur fabrikalarında kimyasal geri kazanımda sodyum karbonattan sodyum hidroksiti yeniden üretmek için kullanılır.

Kimyasal veya enerji üretimi: Katı spreyler veya kalsiyum oksit bulamaçları, baca gazı kükürt giderme adı verilen bir işlemde egzoz akışlarından kükürt dioksiti çıkarmak için kullanılabilir.

Madencilik: Sıkıştırılmış kireç kartuşları, kayayı kırmak için sönmemiş kirecin ekzotermik özelliklerinden yararlanır.
Kayaya olağan şekilde bir atış deliği açılır ve içine sızdırmaz bir sönmemiş kireç kartuşu yerleştirilir ve sıkıştırılır.
Daha sonra kartuşa bir miktar su enjekte edilir ve sonuçta ortaya çıkan buhar salınımı, daha büyük hacimde artık hidratlanmış katı ile birlikte kayayı parçalar.

Cesetlerin İmhası: Tarihsel olarak, yanlış bir şekilde sönmemiş kirecin cesetlerin ayrışmasını hızlandırmada etkili olduğuna inanılıyordu.
Sönmemiş kireç uygulaması aslında korumayı teşvik edebilir.
Sönmemiş kireç, insanları hatalı sonuca götürmüş olabilecek çürüme kokusunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

MÖ 80’de, Romalı general Sertorius, ulaşılmaz mağaralara sığınan Hispania’lı Characitani’yi yenmek için boğucu kostik kireç tozu bulutları yerleştirdi.
Benzer bir toz, Çin’de MS 178’de körüklü kireç arabaları kalabalığa kireçtaşı tozu üflediğinde silahlı bir köylü isyanını bastırmak için kullanıldı.
Sönmemiş kirecin de Yunan ateşinin bir bileşeni olduğu düşünülmektedir.
Su ile teması halinde sönmemiş kireç, sıcaklığını 150 °C’nin (302 °F) üzerine çıkaracak ve yakıtı tutuşturacaktır.

Kireçtaşı, tarım, eritme ve kükürt gidermeyi içeren birçok uygulamada kirecin yerine geçer.
Daha az reaktif malzeme içeren kireçtaşının reaksiyona girmesi daha yavaştır ve uygulamaya bağlı olarak kireçle karşılaştırıldığında başka dezavantajlara sahip olabilir, ancak kireçtaşı kireçten çok daha ucuzdur.
Kalsine alçı endüstriyel sıva ve harçlarda alternatif bir malzemedir.
Çimento, çimento fırını tozu, uçucu kül ve kireç fırını tozu, kirecin bazı inşaat kullanımları için potansiyel ikamelerdir.
Magnezyum hidroksit, pH kontrolünde kirecin yerine geçer ve magnezyum oksit, çelik üretiminde akı olarak dolomitik kirecin yerine geçer.

Kalsiyum oksit, sert topaklar şeklinde kokusuz, beyaz veya gri-beyaz bir katı olarak görünür.
Cilt, gözler ve mukoza zarları için güçlü tahriş edicidir. Böcek öldürücülerde ve gübrelerde kullanılır.

Kalsiyum oksit, sert topaklar şeklinde kokusuz, beyaz veya gri-beyaz bir katı olarak görünür.
Cilt, gözler ve mukoza zarları için güçlü tahriş edicidir. Böcek öldürücülerde ve gübrelerde kullanılır.

Kullanım Alanları:
Bitirme ve duvar kireç dahil inşaat uygulamalarında, metalurjide, esas olarak çelik ürünlerinde, kraft kağıt hamuru ürünlerinde, sodyum karbonat için solvay işleminde amonyak geri kazanımı, kanalizasyon ve ticari atıkların arıtılması, su arıtma ve yumuşatma, çeşitli uygulamalarda akı olarak
Tuğla, sıva, harç, sıva, inşaat malzemeleri, çelik, alüminyum, magnezyum imalatı ve demir dışı cevherlerin flotasyonunda, cam, kağıt, Na2CO3 (Solvay prosesi), kalsiyum tuzları ve diğer birçok endüstriyel kimyasalların imalatında, tüy alma postlarında , şeker kamışı ve pancar şekeri sularının arıtılması, mantar ilaçları, böcek öldürücüler, sondaj sıvıları, yağlayıcılar, su ve kanalizasyon arıtımında, laboratuvarda karbondioksiti emmek için kullanılır. (NaOH ile kombinasyon soda-kireç olarak bilinir …)

Sanayi Kullanımları
• Aşındırıcılar
• Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık kimyasalları
• Adsorbanlar ve emiciler
• Hamur üretiminde kullanılan kalsiyum oksit (CaO)
• Katalizör
• Çimento
• Kimyasal, bir elektrik ark ocağında metal üretiminde kullanılan hurda metal/demir köpüğünün bir parçasıdır.
• Korozyon önleyiciler ve kireç önleyici maddeler
• Kurutucu
• İnşaat için tasarlanmış dolgu
• Dolgu maddeleri
• Çakıl ve yol yatağı malzemesi.
• Ara ürünler
• İyon değiştirici maddeler
• Yağlayıcılar ve yağlayıcı katkı maddeleri
• Oksitleyici/indirgeyici maddeler
• Diğer kategorilerde tanımlanmayan boya katkı maddeleri ve kaplama katkı maddeleri
• Pigmentler
• Proses düzenleyicileri
• İşleme yardımcıları, başka şekilde listelenmemiş
• Hammadde Bileşeni
• Reaktan
• Refrakterler
• Isıya dayanıklı malzemeler
• Yeşil likörden rejenere beyaz likör
• İzabe tesisi hammadde üretimi
• Arazi uygulamasında başkaları tarafından kullanılır.
• Kalsiyum Hidroksit Üretimi için yerinde kullanılır
• Su arıtma.
• diğer endüstriyel işlev
• toprak stabilizasyonu
• kazanda kükürt dioksitin tutulması için sorbent

Tüketici Kullanımları
• Aşındırıcılar
• Yapıştırıcılar ve dolgu macunları
• Hava bakım ürünleri
• Başka yerde kapsanmayan yapı/inşaat malzemeleri
• Katalizör
• Yakıtlar ve ilgili ürünler
• Fırın astarları için yüksek sıcaklık refrakterleri.
• Başka yerde kapsanmayan metal ürünler
• TSCA dışı kullanım
• Boyalar ve kaplamalar
• Kağıt ürünleri
• Başka yerde kapsanmayan plastik ve kauçuk ürünler
• Geri dönüştürülmüş malzeme
• Su arıtma ürünleri
• oksijen yoğunlaştırıcılar

Genel İmalat Bilgileri
Sanayi İşleme Sektörleri
• Yapıştırıcı imalatı
• Yapıştırıcılar ve Mastikler.
• Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık
• Diğer tüm temel inorganik kimyasal imalatlar
• Diğer tüm temel organik kimyasal üretim
• Diğer tüm kimyasal ürün ve müstahzar imalatları
• Diğer tüm petrol ve kömür ürünleri imalatı
• Asfalt kaplama, çatı kaplama ve kaplama malzemeleri imalatı
• İnşaat
• Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri imalatı
• Endüstriyel gaz üretimi
• Madencilik (petrol ve gaz hariç) ve destek faaliyetleri
• Muhtelif imalat
• Metalik olmayan mineral ürün imalatı (kil, cam, çimento, beton, kireç, alçı ve diğer metalik olmayan mineral ürün imalatını içerir.
• Petrol ve gaz sondajı, çıkarılması ve destek faaliyetleri
• Boya ve kaplama imalatı
• Kağıt üretimi
• Petrokimya üretimi
• Petrol rafinerileri
• İlaç ve ilaç üretimi
• Birincil metal üretimi
• Kauçuk ürün imalatı
• Hizmetler
• Sentetik boya ve pigment üretimi
• Sentetik kauçuk üretimi
• Araçlar
• Toptan ve perakende ticaret

Kimyasal özellikleri
Kalsiyum oksit beyaz kübik kristal toz olarak görünür.
Endüstriyel ürünler genellikle magnezya, alümina ve demir oksit ve diğer safsızlıkları içerir, bu nedenle koyu gri, açık sarı veya kahverengi sergiler.
Kalsiyum oksit asitte çözünür.

Kullanım Alanları:
1. Kalsiyum oksit, yapı malzemeleri, refrakterlik, kurutucu ve toprak düzenleyici ve kalsiyum gübresi olarak kullanılan kalsiyum karbür, soda külü, ağartma tozu üretiminde kullanılabilir.
2. Kalsiyum oksit, floresan tozu üretimi için bir analiz reaktifi ve akış maddesi olarak kullanılabilir.
3. Kalsiyum oksit, aynı zamanda deri, atık su arıtma için kullanılan kalsiyum karbür, soda külü, ağartma tozu üretiminde kullanılabilir.
4. Kalsiyum oksit, yapı malzemeleri, metalurjik akı maddesi ve kalsiyum hidroksit ve çeşitli kalsiyum bileşiklerinin üretimi için ana hammaddeler olarak kullanılabilir.
Kalsiyum oksit aynı zamanda kimya endüstrisindeki ucuz alkalidir.
Kalsiyum oksit, pestisitler, kağıt, gıda, petrokimya, deri, atık su arıtma ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kalsiyum oksit ayrıca laboratuvar amonyakının kurutulması ve alkol dehidrasyonu için de kullanılabilir.
5. İlaç taşıyıcıları olarak kullanın.
6. Analiz reaktifleri olarak kullanır; Kalsiyum oksit çeliğe, pestisitlere, ilaçlara, demir dışı metallere, gübrelere, deriye ve kalsiyum hidroksit imalatına, laboratuvar amonyağının kurutulmasına, karbondioksit emicisine ve alkol dehidrasyonuna uygulanabilir.

Kalsiyum oksit (CaO, CAS Reg. No. 1305-78-8), kireç, sönmemiş kireç, yanmış kireç veya kireç olarak da bilinir. Kireç, su (sönmüş kireç oluşturmak için) ve karbondioksit (kireçtaşı oluşturmak için) ile çok çabuk reaksiyona girdiği için doğal olarak oluşmaz.
Kalsiyum oksit, kalsiyum karbonat, kireçtaşı veya istiridye kabuklarından 1.700-2.450 ℃ sıcaklıklarda kalsinasyon yoluyla üretilir.
Kalsiyum Oksit, su için çok yüksek bir afiniteye sahip bir katıdır.
Havadaki, cildinizdeki veya mümkün olan herhangi bir yerdeki suyla reaksiyona girer ve kalsiyum hidroksit oluşturur.
Bu reaksiyon ekzotermiktir, bu nedenle reaksiyona girerken çok fazla ısı yayar.
Bu nedenle aşındırıcı olmasının ve önemli cilt tahrişine neden olmasının yanı sıra, kalsiyum oksidin suyla reaksiyonu da yanıklara neden olabilir. Kalsiyum hidroksit temel olarak hidratlı kalsiyum oksittir.
Kalsiyum oksit alkali olduğundan aşındırıcı olabilir.
Çözeltide kireç suyu yapar.
CaO doğada saf bulunmaz, daha çok çeşitli bol minerallerde (yani kalsit, aragonit, kireçtaşı, mermer) bulunur, ancak saflıkları büyük ölçüde değişir (safsızlıklar genellikle magnezyum, demir, alümina, silika, kükürt içerir).
Bunlardan demir ve kükürt en zahmetlidir (yani camda berraklığın önemli olduğu yerler).
Kireç mineralleri, kristal kütlenin kristalleşme ve kohezyon derecesine ve matrisin homojenliğine göre değişir.
Kalsiyum oksit, orta ve yüksek sıcaklıktaki sırlarda, etkisine (sır içinde) 1100C civarında başlayan ana akıştır.
Kalsiyum oksit, yüksek ateşli gövdelerde dikkatli kullanılmalıdır, çünkü aktif akış etkisi çok uçucu bir gövde üretebilir (biraz fazla ateşlendiğinde erir).
Kireç veya kalsiyum oksit, çoğu harç ve betonun temeli olan Portland çimentosunun üretiminde temel bir bileşendir. Hidratlı veya ‘sönmüş’ kireç, kimyasal kalsiyum hidroksittir.
Bu kimyasal harçlarda da kullanılmaktadır.
Her iki kireç türü de güçlü bazlardır ve ayrıca gıda üretiminde (kalsiyum hidroksit mısır ekmeği yapımında yaygın olarak kullanılır), petrol arıtma ve kanalizasyon arıtmada kullanılır.
Evde, akvaryum meraklıları tarafından balık tanklarına biyolojik olarak kullanılabilir kalsiyum eklemek için kullanılır.
Kalsiyum oksit saç gevşeticilerde de bulunur.

Kimyasal özellikler
Kalsiyum oksit, CaO, beyaz veya grimsi beyaz topaklar veya granüler toz halinde oluşur.
Demirin varlığı ona sarımsı veya kahverengimsi bir renk verir.

Fiziksel özellikler
Kalsiyum oksit, ortak adı kireç olan beyaz kostik kristalli bir alkali maddedir.
Kireç terimi hem jenerik olarak birkaç kalsiyum bileşiği için hem de farklı kireci nitelemek için sıfatlarla birlikte kullanılır.
Bu girdi, aynı zamanda sönmemiş kireç veya yanmış kireç olarak da adlandırılan kireci, kalsiyum oksit bileşiği ile eşittir.
Kirecin suyla birleştirilmesiyle elde edilen hidratlı kireç, kalsiyum hidroksittir ve genellikle sönmüş kireç (Ca(OH)2) olarak adlandırılır.
Dolomit kireçleri, kalsiyumun yanı sıra magnezyum içerir.
Kireçtaşı, bileşik kalsiyum karbonattır.
Kireç terimi, yapışkan bir madde için Eski İngilizce kelimesinden gelir ve kirecin harç üretmek için geleneksel kullanımını belirtir.
Calx, kireç için Latince bir kelimeydi ve kalsiyum elementini adlandırmak için kullanıldı.

Kirecin başlıca kullanım alanları metalurji, baca gazı kükürt giderme, inşaat, madencilik, kağıt yapımı ve su arıtmadır.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kalsiyum oksit üretiminin yaklaşık üçte biri, özellikle demir ve çelik endüstrisinde metalurjik işlemler için kullanılmaktadır.
Kalsiyum oksit, demir cevherinin rafine edilmesi sırasında safsızlıkları gidermek için kullanılır.
Kalsiyum oksit, demir cevherlerinde bulunan silikatlar, fosfatlar ve sülfatlar gibi bileşiklerle birleşerek cüruf oluşturur.
Kireç ayrıca diğer metal arıtma işlemlerinde saflaştırma ve liç ve çökeltme gibi madencilik süreçlerinde pH’ı kontrol etmek için kullanılır.
Kalsiyum oksit ayrıca siyanürleri geri kazanmak ve asit maden drenajını nötralize etmek için maden atıklarının iyileştirilmesinde de kullanılır.

Tuğla, sıva, harç, sıva ve diğer yapı ve inşaat malzemelerinde, çelik, alüminyum, magnezyum imalatı ve demir dışı cevherlerin yüzdürülmesi, cam, kağıt, Na2CO3 (Solvay prosesi), Ca tuzları ve diğer birçok endüstriyel kimyasalların imalatında ; derilerin tüylerinin alınması, şeker kamışı ve pancar şekeri sularının arıtılması, mantar ilaçları, böcek ilaçları, sondaj sıvıları, yağlayıcılarda; CO2’yi emmek için laboratuvarda su ve kanalizasyon arıtma (NaOH ile kombinasyon soda-kireç, q.v. olarak bilinir).
Kalsiyum Oksit, beyaz granüller veya suda çözünürlüğü düşük tozlardan oluşan genel bir gıda katkı maddesidir.
kireçtaşının (kalsiyum karbonat) bir fırında ısıtılmasıyla elde edilir.
Kalsiyum oksit ayrıca kireç veya sönmemiş kireç olarak da adlandırılır.
Kalsiyum oksit, tahıl ürünleri ve yumuşak şekerleme gibi uygulamalarda topaklanmayı önleyici ajan, sıkılaştırıcı ajan ve besin takviyesi olarak kullanılır.

Tarımsal Kullanımlar
Kalsiyum oksit (CaO), kalsiyum karbonat (CaCO3) için %100’e kıyasla, nötrleştirici değeri veya kalsiyum karbonat eşdeğeri (CCE) %179 olan beyaz bir tozdur.
Hızlı sonuçlar için ya kalsiyum oksit ya da kalsiyum hidroksit [Ca(OH)2] kullanılır.
Kalsiyum oksit ayrıca kireç, sönmemiş kireç, yanmış kireç veya sönmemiş kireç olarak da bilinir.
CaCO3’ü bir fırında kavurmak, kalsiyum oksit yapar.
Kalsiyum oksidin toprakla tam olarak karışması, suyun emilmesi nedeniyle kekleştiği için zordur.

Endüstriyel kullanımlar
Kireç, mineral endüstrisinde sülfitlerin ve bazı durumlarda sülfür olmayan minerallerin yüzdürülmesi için en yaygın kullanılan reaktiftir.
Kireç kelimesi, her türlü kalkerli malzemeyi veya ince bölünmüş kalker ve dolomit formunu tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir.
Daha katı kimyasal terimlerle, kireç, kalsiyum oksit (CaO), sönmemiş kireç veya sönmemiş kireç olarak bilinen kalsine kireçtaşıdır.
Sönmüş veya sönmüş kireç Ca(OH)2, esas olarak mineral yüzdürmede kullanılan kireç şeklidir.
Yüksek kalsiyumlu kireç üretimi, kireç taşının 1100–1300 °C sıcaklıkta fırınlarda kalsinasyonuna dayanır.
CaCO3+ısı—>CaO+CO2 Yüksek magnezyumlu (dolomitik) kireçtaşı için, kalsinasyon reaksiyonu (1000–1200 °C’de) CaCO3·MgCO3 (kireçtaşı) + ısı—>CaOMgO (sönmemiş kireç-2CO2)

Kalsiyum oksit hakkında
Yardımcı bilgi
Kalsiyum oksit, REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve Avrupa Ekonomik Alanında yılda ≥ 10 000 000 ton olarak üretilir ve/veya ithal edilir.

Kalsiyum oksit tüketiciler tarafından, eşyalarda, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyonda veya yeniden paketlemede, endüstriyel sitelerde ve imalatta kullanılır.

Biyosidal Kullanımlar
Kalsiyum oksit, EEA ve/veya İsviçre’de dezenfeksiyon ve veteriner hijyeni için biyosit olarak kullanım için onaylanmıştır.

Tüketici Kullanımları
Kalsiyum oksit şu ürünlerde kullanılmaktadır: pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri, adsorbanlar, su arıtma kimyasalları, gübreler, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, kaplama ürünleri ve dolgu maddeleri, macunlar, sıvalar, modelleme kili.
Kalsiyum oksitin çevreye diğer salınımının meydana gelmesi muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örneğin makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri) ve dış mekanlar kullanım alanlarıdır.

Makale hizmet ömrü
Kalsiyum oksitin çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: karışımların formülasyonu, düşük salınım hızına sahip endüstriyel aşındırma işlemi (örneğin tekstilin kesilmesi, metalin kesilmesi, işlenmesi veya öğütülmesi) ve yüksek salınım hızına sahip endüstriyel aşındırma işlemleri (örneğin zımparalama işlemleri) veya kumlama ile boya sıyırma).
Kalsiyum oksitin çevreye diğer salınımının meydana gelmesi muhtemeldir: dış mekan kullanımı, iç mekan kullanımı (örneğin makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri), uzun ömürlü malzemelerde dış mekan kullanımı düşük salınım oranına sahip (örneğin metal, ahşap ve plastik yapı ve yapı malzemeleri) ve düşük salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örneğin döşeme, mobilya, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, perdeler, ayakkabı, deri ürünler, kağıt ve iç mekan kullanımı) karton ürünler, elektronik ekipman).
Kalsiyum oksit, serbest bırakılması amaçlanmayan karmaşık eşyalarda bulunabilir: araçlar, elektrikli piller ve akümülatörler ve makineler, mekanik cihazlar ve elektrikli/elektronik ürünler (örn. bilgisayarlar, kameralar, lambalar, buzdolapları, çamaşır makineleri). Kalsiyum oksit, malzemeye dayalı ürünlerde bulunabilir: taş, alçı, çimento, cam veya seramik (örneğin tabaklar, tencere/tavalar, gıda saklama kapları, inşaat ve izolasyon malzemeleri), plastik (örneğin gıda paketleme ve depolama, oyuncaklar, mobil telefonlar), metal (örneğin çatal bıçak takımı, tencere, oyuncak, mücevher), kağıt (örneğin kağıt mendiller, kadın hijyen ürünleri, bebek bezleri, kitaplar, dergiler, duvar kağıdı), kumaşlar, tekstiller ve giysiler (örneğin giysiler, şilteler, perdeler veya halılar, tekstil oyuncakları) ), deri (ör. eldivenler, ayakkabılar, cüzdanlar, mobilya), kauçuk (ör. lastikler, ayakkabılar, oyuncaklar) ve ahşap (ör. zeminler, mobilyalar, oyuncaklar).

Profesyonel çalışanlar tarafından yaygın kullanımlar
ECHA’nın, maddenin kullanılıp kullanılmayacağını veya hangi kimyasal ürünlerde kullanılabileceğine dair kamuya kayıtlı hiçbir verisi yoktur. Kalsiyum oksit aşağıdaki alanlarda kullanılır: tarım, ormancılık ve balıkçılık, inşaat ve inşaat işleri, belediye arzı (örn. elektrik, buhar, gaz, su) ve kanalizasyon arıtma, basım ve kayıtlı medya çoğaltma, sağlık hizmetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme ve karışımların formülasyonu ve/veya yeniden paketleme.
Kalsiyum oksit, plastik ürünler, mineral ürünler (örneğin sıvalar, çimento), makine ve araçlar, tekstil, deri veya kürk, ahşap ve ahşap ürünler, kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri, kauçuk ürünler, elektrik, elektronik ve optik ekipman ve mobilya.

Kalsiyum oksitin çevreye salınması endüstriyel kullanımdan oluşabilir: karışımların formülasyonu.
Kalsiyum oksitin çevreye diğer salınımının meydana gelmesi muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örneğin makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri) ve dış mekan kullanımı.

Formülasyon veya yeniden paketleme
ECHA’nın, maddenin kullanılıp kullanılmayacağını veya hangi kimyasal ürünlerde kullanılabileceğine dair kamuya kayıtlı hiçbir verisi yoktur. Kalsiyum oksitin çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: karışımların formülasyonu, materyallerde formülasyon, maddenin imalatı, endüstriyel sitelerde işleme yardımcılarında, başka bir maddenin daha ileri imalatında bir ara adım olarak (ara maddelerin kullanımı), işleme yardımcısı, işleme yardımcısı olarak, düşük salım oranlı endüstriyel aşınma işleme (örneğin tekstilin kesilmesi, metalin kesilmesi, işlenmesi veya taşlanması), eşyaların üretiminde, termoplastik imalat için, yüksek salım oranlı endüstriyel aşındırma işlemi (örneğin zımparalama işlemleri) veya kumlama ile boya soyma) ve kapalı sistemlerde minimum salınımlı maddeler.
Kalsiyum oksitin çevreye diğer salınımının meydana gelmesi muhtemeldir: düşük salınım hızına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örn. metal, ahşap ve plastik yapı ve yapı malzemeleri) dış mekan kullanımı, düşük salınım hızına sahip uzun ömürlü malzemelerde iç mekan kullanımı ( örneğin döşeme, mobilya, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, perdeler, ayakkabı, deri ürünler, kağıt ve karton ürünler, elektronik ekipman), dış mekan kullanımı yüksek salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örneğin lastikler, işlenmiş ahşap ürünler, işlenmiş tekstil ve kumaş, kamyon veya arabalardaki fren balataları, binaların (köprüler, cepheler) veya taşıtların (gemiler) zımparalanması ve iç mekan kullanımı yüksek salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örneğin kumaşlardan ayrılma, yıkama sırasında tekstiller, iç mekan boyalarının çıkarılması) .

Sanayi sitelerinde kullanımlar
ECHA’nın, maddenin kullanılıp kullanılmayacağını veya hangi kimyasal ürünlerde kullanılabileceğine dair kamuya kayıtlı hiçbir verisi yoktur.
Kalsiyum oksit şu alanlarda kullanılır: madencilik.
Kalsiyum oksit şu maddelerin imalatında kullanılır: kimyasallar.
Kalsiyum oksitin çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: endüstriyel sitelerdeki işleme yardımcılarında, başka bir maddenin daha ileri imalatında (ara maddelerin kullanımında) bir ara adım olarak, işleme yardımcısı olarak, işleme yardımcısı olarak, eşyaların üretiminde, termoplastik üretimi, minimum salınımlı kapalı sistemlerdeki maddelerin üretimi, maddenin üretimi, karışımların formülasyonu, malzemelerde formülasyon, düşük salınım hızına sahip endüstriyel aşındırma işlemi (örn. tekstilin kesilmesi, metalin kesilmesi, işlenmesi veya öğütülmesi) ve endüstriyel aşınma yüksek salınım oranı ile işleme (örneğin kumlama işlemleri veya bilyeli püskürtme ile boya sıyırma).
Kalsiyum oksitin çevreye diğer salınımının meydana gelmesi muhtemeldir: düşük salınım hızına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örn. metal, ahşap ve plastik yapı ve yapı malzemeleri) dış mekan kullanımı, düşük salınım hızına sahip uzun ömürlü malzemelerde iç mekan kullanımı ( örneğin döşeme, mobilya, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, perdeler, ayakkabı, deri ürünler, kağıt ve karton ürünler, elektronik ekipman), dış mekan kullanımı yüksek salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örneğin lastikler, işlenmiş ahşap ürünler, işlenmiş tekstil ve kumaş, kamyon veya arabalardaki fren balataları, binaların (köprüler, cepheler) veya taşıtların (gemiler) zımparalanması ve iç mekan kullanımı yüksek salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örneğin kumaşlardan ayrılma, yıkama sırasında tekstiller, iç mekan boyalarının çıkarılması) .
imalat
Kalsiyum oksitin çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: maddenin imalatı, karışımların formülasyonu, malzemelerde formülasyon, endüstriyel sitelerde işleme yardımcılarında, eşyaların üretiminde, başka bir maddenin daha ileri imalatında bir ara adım olarak ( ara maddelerin kullanımı), işleme yardımcısı olarak, termoplastik üretim için, işleme yardımcısı olarak, düşük salınım hızına sahip endüstriyel aşındırma işlemi (örn. tekstilin kesilmesi, metalin kesilmesi, işlenmesi veya taşlanması), yüksek salınım hızına sahip endüstriyel aşındırma işlemi (örn. zımparalama işlemleri) veya kumlama ile boya soyma) ve kapalı sistemlerde minimum salınımlı maddeler.
Kalsiyum oksitin çevreye diğer salınımının meydana gelmesi muhtemeldir: düşük salınım hızına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örn. metal, ahşap ve plastik yapı ve yapı malzemeleri) dış mekan kullanımı, düşük salınım hızına sahip uzun ömürlü malzemelerde iç mekan kullanımı ( örneğin döşeme, mobilya, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, perdeler, ayakkabı, deri ürünler, kağıt ve karton ürünler, elektronik ekipman), dış mekan kullanımı yüksek salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örneğin lastikler, işlenmiş ahşap ürünler, işlenmiş tekstil ve kumaş, kamyon veya arabalardaki fren balataları, binaların (köprüler, cepheler) veya taşıtların (gemiler) zımparalanması ve iç mekan kullanımı yüksek salınım oranına sahip uzun ömürlü malzemelerde (örneğin kumaşlardan ayrılma, yıkama sırasında tekstiller, iç mekan boyalarının çıkarılması) .

dETAYLI BİLGİ İÇİN:https://kimyadeposu.com/urun/kalsiyum-oksit-tl/

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Kalsiyum Oksit (Cao) Nedir, Ne İşe Yarar?

 Kalsiyum oksit de kimyasal bileşiklerden bir tanesidir.

Geniş kullanım alanlarına sahip olan kalsiyum oksit nedir?

Kalsiyum oksit nasıl oluşturulur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kalsiyum oksit, kireç taşının yüksek sıcaklıkta erimesi ve karbondioksitin uzaklaştırılmasıyla elde edilmektedir. Bu şekilde üretilen kalsiyum oksit, güçlü bir aşındırıcı olarak kullanılmaktadır. Alkalik bir katı yapısına sahiptir. Su içinde tepki vererek çözülmektedir. Su içerisinde kalsiyum hidroksit haline dönmektedir. Kalsiyum oksidin erime noktası ise 2.572 santigrat derecedir.

Kalsiyum Oksit Nerelerde Kullanılır?

Kalsiyum oksidin kullanılmakta olduğu çeşitli alanlar bulunmaktadır. Bu alanların başında atık su arıtma ve çimento üretimi gelmektedir. Kalsiyum oksit, tuğla ve taşlar üzerinde yapışma özelliğine sahip olduğu için çimento üretiminde en önemli malzemeler arasında bulunmaktadır. Diğer yandan kalsiyum oksit, mühendislik alanında da kullanılmaktadır. Kimyasal yem stoklarında da kalsiyum okside yer verilmektedir.

EN UYGUN FİYATLARLA DMRSÜREN KİMYA’DA

Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Kalsiyum Oksit (Cao) Nedir, Ne İşe Yarar?

Kalsiyum Oksit Nedir?

Kalsiyum oksit, kireç taşının yüksek sıcaklıkta erimesi ve karbondioksitin uzaklaştırılmasıyla elde edilmektedir. Bu şekilde üretilen kalsiyum oksit, güçlü bir aşındırıcı olarak kullanılmaktadır. Alkalik bir katı yapısına sahiptir. Su içinde tepki vererek çözülmektedir. Su içerisinde kalsiyum hidroksit haline dönmektedir. Kalsiyum oksidin erime noktası ise 2.572 santigrat derecedir.

Kalsiyum Oksit Nerelerde Kullanılır?

Kalsiyum oksidin kullanılmakta olduğu çeşitli alanlar bulunmaktadır. Bu alanların başında atık su arıtma ve çimento üretimi gelmektedir. Kalsiyum oksit, tuğla ve taşlar üzerinde yapışma özelliğine sahip olduğu için çimento üretiminde en önemli malzemeler arasında bulunmaktadır. Diğer yandan kalsiyum oksit, mühendislik alanında da kullanılmaktadır. Kimyasal yem stoklarında da kalsiyum okside yer verilmektedir.

DMRSÜREN Kimya Ltd Şti

0216 4421200-0216 4426626

0552 3307100-0552 3308100

www.kimyadeposu.com

Kimyadeposu.com

Türkiye’nin Kimya Deposu

 

-Tarım Kimyasalları kimyadeposu.com da

-Nano metal tozları kimyadeposu.com da

-Mineraller kimyadeposu.com da

-Endüstriyel Hammaddeler kimyadeposu.com da

-Yem katkı Mineralleri kimyadeposu.com da

-Maden Tuzları kimyadeposu.com da

-Potasyum Silikat kimyadeposu.com da

-Sun Shield Sıvı Kaolin kimyadeposu.com da

-Hadjin Haşere Kovucu kimyadeposu.com da

-Nanografi ürünleri kimyadeposu.com da

-Grafit kimyadeposu.com da

-Manganez Dioksit kimyadeposu.com da

-Zeolit,Sepiolit,Diyatomit,Kaolen kimyadeposu.com da

-Pars Pet Powder Hayvan Yara Tozu

-Pars Akvaryum Filtresi

-Par Vet Powder Hayvan Açık Yara Tozu

Top