mika dmrsüren

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Mika Ve Kullanım Alanları

Endüstriyel hammaddeler dünyasında mika minerallerinin önemi giderek artmıştır. Endüstriyel alanda kullanılan mika mineraller muskovit ve flogopitdir. Ülkemizde geniş bir rezerv sunan mika yataklarının mevcut olmasına rağmen, mikanın endüstriyel hammadde olarak değerlendirilmesi yönünde çalışmalar oldukça yetersiz kalmıştır Ülkemizde, özellikle pegmatitik oluşumlara bağlı mika oluşumlarının yanı sıra, mikaşist gibi metamorfik kökenli kayaçların da endüstriyel hammadde olarak kullanılabileceği dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla daha çok feldispat madenciliğinde önem taşıyan pegmatitik yataklardan ikincil ürün olarak levha muskovit üretimi yapılmaktadır. Bu amaçla elde edilen levha muskovitin kullanımı, özellikle elektrik – elektronik sanayisinde gelişmelere bağlı olarak giderek azalma göstermiştir. Ayrıca işletme güçlükleri, mikanın öğütülebilirliğindeki güçlükleri ve rezerv durumu, levha muskovit üretimine belli bir kısıtlama getirmiş, plastik, cam elyafı vb. gibi maddeler, levha muskovit yerine elektrik – elektronik sanayinde kullanılmaya başlanmıştır.

Levha muskovite olan endüstriyel ilginin azalmasına rağmen, daha ince tane boyut aralığındaki toz muskovitin endüstriyel anlamda kullanımı ise giderek artış göstermiştir. Pegmatitik oluşumların yanı sıra muskovit şist yatakları da toz muskovitin ana kaynağını oluşturmaktadır. Mika başlıca granit bileşimli magmatik kayaçlarda, şist ve gnays gibi metamorfik kayaçlarda bol olarak bulunan bir mineraldir. Metamorfik ve magmatik kayaçlarda bulunan muskovit, kimyasal bozunmadan etkilenmemekte ve bazı sedimanter kayaçlarda ince taneli detritik mineral olarak bulunmaktadır .

İri kristalli muskovit ve flogopit levhaları genellikle bölgesel metamorfizmaya uğramış kayaçlarda bulunur. Granit bileşimli pegmatitik kayaçlar, levha muskovitin ana kaynağını oluştururlar. Flogopit levhalarına ise granitik kayaçların çevresinde mevcut ve kontakt metamorfizmadan etkilenmiş sedimanter kayaçlarda rastlanılmaktadır. Pegmatitler genellikle ticari olarak kullanıma uygun levha mikaların ana kaynağını oluştururlar. Yerkabuğunda muskovit içeren kayaçların yoğun olarak bulunmasına rağmen, bu oluşumların çok azı ticari öneme arz eder. Bu tip pegmatitler açık renkli ve iri kristalli magmatik kayaçlardır. Mafik kayaç kütleleri ve büyük granit intrüzyonlarında genellikle dayk şeklinde bulunurlar. Doğada 0.246 metre kalınlığında, 300 metre uzunluğunda, 0.246 ila 0.104 metre arasında değişen derinliklerde muskovit içeren pegmatitlerin işletildiği bilinmektedir. Bunun dışında daha sığ yataklardan da muskovit üretimi yapılmaktadır.  Pegmatitik oluşumlarda mineral dağılımları zonlanma veya tabakalanma gösterebilirler. Küçük kristalli muskovit mineralinin muhtelif kayaç türlerinde bulunmasına karşı, büyük levha muskovite doğada daha ender rastlanılır.

Muskovit içeren pegmatitlerin oluşumu çok ender olarak geniş hacimli olabilmektedir. Ticari açıdan başlıca iki mika minerali, muskovit ve flogopit önem kazanmıştır . Muskovit mika gurubu mineralleri arasında endüstriyel öneme sahip ana mineraldir. Bu çalışma kapsamı içerisinde mika terimi muskoviti karakterize etmek amacı ile kullanılmıştır. Ticari açıdan mika, “işlenmiş” ve “işlenmemiş” olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Genelde “işlenmiş mika” terimi ince ve küçük mika pullarının yapay olarak birbirleri üzerine yapıştırılması ile oluşturulmuş mikalar için kullanılmakta ve aşağıda belirtilen gruplara ayrılmaktadır .

Mikanit : Genelde organik bir yapıştırıcı ile bağlanmış, ince levhaların bir tabaka boyunca üst üste dizilmesi sonucu oluşmuş, yüksek sıcaklıklarda sıkıştırılmış ürünlerdir.

Mika Kağıdı : Parça mikanın basınçla levha haline preslenmesi işlemi olup, ayrıca bir yapıştırıcı da kullanılmaktadır.

Mikalı Cam : İnce tanelerin, düşük erime noktasına sahip bor veya boron silikat camı ile bağlanması işlemidir . “İşlenmemiş mika” basit sallama ve ayırma işlemleri haricinde başka bir işleme tutulmamış malzemeyi karakterize etmektedir .  “İşlenmemiş mika” minerali başlıca levha mika, hurda ve pul mika ve toz mika olmak üzere üç ayrı grupta  değerlendirilmektedir.

DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ

0216 4421200-0532 5466184

Top