sunsep kimyadeposu

by ozkancol ozkancol Yorum yapılmamış

Sepiyolit’in Ruminantlarda Kullanımı

2018 yılında yapılan bir çalışmada 21 baş sütten kesilmiş 3.0-3.5 aylık yaşta Merinos ırkı melezi kuzularda sepiyolit ilavesinin performans üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yaptıkları 22 gün alıştırma, 68 gün deneme olmak üzere toplam 90 günlük çalışmada her biri 7 kuzudan oluşan bir kontrol grubu ve iki deneme grubu düzenlemişlerdir. Bireysel olarak barındırılan kuzulara pelet yonca otu ve konsantre yem verilmiştir. Kuzular deneme   süresince   ad   libitum   beslenmişlerdir.   Denemede %16.50 ham protein ve 2550 kcal/kg metabolize olabilir enerji içeren kuzu besi yemi kullanılmıştır. Konsantre yem ile yonca otu ayrı ayrı sabah saat 8:30, akşam saat 17:00’de olmak üzere iki öğün halinde verilmiştir. Birinci ve ikinci deneme grubu konsantre yemlerine top dressed olarak %1 ve %2 sepiyolit ilave edilmiştir. Kontrol grubu konsantre yemine sepiyolit ilave edilmemiştir. Çalışmalarında Türkiye’de Eskişehir- Sivrihisar’dan çıkarılan sepiyolit kullanılmıştır. Kullanılan sepiyolit katkısı, %65 sepiyolit, %9 paligorskit, %18 dolomit, %8 kalsit, ağır metal olarak, 2.6 mg/kg As, <1 mg/kg Cd, 1.16 mg/kg Pb, 0.02 mg/kg Hg içermektedir. Nem içeriği %8.23 olan sepiyolitin bileşiminde %41.8 SiO2,

%1.1 Al2O3, %21.22 MgO, %13.50 CaO, %0.50 Fe2O3, %0.30 Na2O, %0.34 K2O ve %0.01 Mn2O3 bulunmaktadır. Deneme süresince gruplarda elde edilen canlı ağırlık, yem tüketimi ve yem dönüşüm oranları Tablo 13’de verilmektedir. Gruplar arasında toplam canlı ağırlık yönünden istatistik açıdan bir fark bulunmamıştır. Bununla birlikte, %2 sepiyolit ilavesi yapılan ikinci grup kuzularda canlı ağırlık kazancı %4.22 artmıştır  Kontrol grubu deneme sonu canlı ağırlık 46.10 kg iken

%2 sepiyolit ilaveli grupta 47.49 kg olarak bulunmuştur. Araştırmada, karma yemlere ilave edilen sepiyolitin dozu ile toplam yem kuru madde tüketimi arasında pozitif lineer bir ilişki (P<0.001) bulunmaktadır. Deneme süresince (68 gün) günlük toplam yem kuru madde tüketimi kontrol grubunda 1552.57 g iken, yemlere topdressed olarak %1 ve %2 sepiyolit katıldığında sırasıyla 1561.44 ve 1572.03 g bulunmuştur. Sepiyolit ilavesi yem tüketimini artırmıştır. Deneme sonunda bir kg canlı ağırlık kazancı için tüketilen toplam yem kuru madde tüketimi bakımından gruplar arasında farklılık gözlenmemiştir. Bununla birlikte, %2 sepiyolit ilavesi yem dönüşüm oranında %4.56 iyileşme sağlamıştır.

Detaylı Bigi için: www.sepiyolit.net

Top